Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 169%
   
 • 26%
   
 • 324%
   
 • Antall stemmer: 144

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.02.2018 kl. 07:26

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  ÅRSMØTE: Siste årsmøte i Aust-Agder Senterpartis historie ble avholdt 10. februar, nå blir partiet en del av Agder Senterparti. Her tar delegatene seg tid til å juble for Marte Olsbus sølvmedalje i OL. Foto: Aust-Aghder Senterparti.

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet til generaldebatt for rundt 60 delegater fra Bykle i nord til Risør og Lillesand i Sør. Senterpartiet er stolte av å ha aktive lokallag i alle fylkets kommuner, og alle var representert på årsmøtet.

  Oddbjørn Kylland fra Lillesand ble gjenvalgt som fylkesleder, Siv Brekka fra Arendal som studieleder og Lars Reidar Vasland fra Evje og Hornnes som styremedlem. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år, heter det i en pressemelding fra Aust-Agder Senterparti.

  Gjerstad Senterparti ved lokallagsleder Mona Hoel ble overrakt blomster og gratulasjoner for sin eventyrlige medlemsvekst de siste  årene – i løpet av fire år er antall medlemmer i Gjerstad Senterparti nesten tredoblet. 
   
  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å etablere Agder Senterparti fra 2019 – det vil si et nytt fylkeslag for hele Agder som følge av regionreformen. Dermed var dette det siste ordinære årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie.

  Årsmøtet ble selvsagt også preget av Marte Olsbus sølvmedalje i OL!


  Det ble vedtatt seks uttalelser:
   
  Spel ikkje poker med Norsk kraft!
  Stortinget skal handsame om Norge skal gå inn i EU sitt energibyrå, ACER. Saka gjeld kort og greitt om Norge skal ha råderetten over Nors kraft eller ikkje. Senterpartiet vil ha norsk råderett over norsk kraft.
   
  ACER, EU sitt energibyrå, er i stadig utvikling. Dagens regelverk – som er både stort og komplisert – er i endring, og EU sitt mål er ein energiunion. Nasjonale omsyn skal setjast til side, og EU skal få styring med kraftproduksjon og det skal bli «fri flyt» av kraft.
   
  Når no regjeringa vil at Norge skal slutte seg til ACER er det både tvilsamt om ein har oversikt over kva konsekvensar det har med dagens regelverk, og det er heilt i det blåblå kva konsekvensar det vil få seinare.
   
  Nasjonal kontroll over kraftressursar er ein hjørnestein for samfunnsutviklinga i Norge. Dette har fungert, og fungerer, rimeleg godt. Det er svært vanskeleg å forstå kvifor Norge skal gamble med dette. Her bør ein ta seg tid til å greie ut konsekvensane skikkeleg, og er ein det minste i tvil bør ein halde seg til det sikre.
   
  Norske styresmakter skal ha kontroll over norsk kraftprodusjon og sal av norsk kraft. Stortinget, ikkje EU skal ha siste ordet i dette. Norge må ikkje gje frå seg råderetten til EU.
   
  Når då også eit knippe jusprofessorar, Eivind Smith, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at det er suverenitetsavståelse etter grunnlova å gå med i ACER, då er det på høg tid å gje regjeringa stoppordre!
   
  Sykehus i Agder-fylkene – utviklingen fremover
  Aust-Agder Senterparti har som utgangspunkt en trygg, moderne og forsvarlig sykehustjeneste for alle innbyggere i våre to fylker. For å oppnå dette må virksomheten desentraliseres så mye som mulig og sentraliseres når det er nødvendig.
   
  Fortatt tre sykehus – styrets strategiske vedtak 2015
   
  Styret i Sørlandet sykehus (SSHF) vedtok i 2015 at dette best kan skje ved at det fortsatt skal være sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ved alle de tre sykehusene skal det være akuttmottak. Alle har en dominerende lokalsykehus-funksjon for vanlige og alminnelige akutte og kroniske sykdommer og for mindre skader. Sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtidig det som før ble kalt mellomstore sentralsykehus. Alle faglige oppgaver skal være desentralisert så mye som mulig, ut fra faglige og økonomiske hensyn. Enkelte mer spesialiserte virksomheter er sentralisert til ett av sykehusene.
   
  Nåværende hovedstruktur må beholdes Sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal må på beste måte opprettholdes som tre selvstendige og nært samarbeidende enheter. Dette gir størst mulig nærhet av tjenestene for befolkningen og samtidig en sikkerhet for driften i ulike ekstreme situasjoner. Organiseringen må legge til rette for god faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med kvalitet, trivsel og rekrutteringskraft som kjennetegn.
   
  Eldrebølgen
   
  I årene som kommer vil antallet svært gamle mennesker øke sterkt. Disse har langt større behov for sykehustjenester enn yngre. De har vanligvis flere samtidige syk-dommer som gjør hjelpeoppgaven krevende. Spesialfaget for dette – geriatri – gir klart bedre tjeneste og må utvikles og utvides sterkt i alle tre sykehusene. Dette avlaster samtidig andre avdelinger i sykehuset. Arbeidet med dette må starte nå.
   
  Ingen «hovedsykehus»
   
  Aust-Agder Senterparti vil ta avstand fra nye begreper som «hovedsykehus». Virksomheten i Kristiansand og Arendal er tilnærmet like omfattende og krevende og bør omtales som – og i praksis være – supplerende og gjensidig berikende og derfor ikke gis ulik rang i noen sammenheng.
   
  Universitetssykehus?
   
  Befolkningen i opptaksområdet for SSHF er 300 000. Dette gir ikke grunnlag for universitetssykehus og Senterpartiet vil advare mot å bruke tid og krefter på planer om dette.
   
  Ny administrerende direktør
   
  Administrerende direktør må naturlig ut fra geografien i våre fylker ha sin base i Kristiansand, men kan med fordel flytte ut av sykehuset der og konsentrere arbeidet om mer langsiktige og strategiske faglige og organisatoriske spørsmål. Den daglige økonomiske og faglige ledelse må skje lokalt. Tilsetting av ny direktør bør skje med dette i tankene.
   
  Ikke alle vil bo i blokk!
  I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer
   
  til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.
   
  Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.
   
  Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.
   
  Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.
   
  Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.
   
  Spredt boligbygging må tillates!
   
  Ja til selveid jord
  Hva skjer med grunneierrettighetene?
   
  Hvem har myndighet over den eide jorda?
   
  Vi ser en økende forventning fra samfunnet om at areal som skal brukes til samfunnsnyttige formål som veier, turstier og rekreasjonsområder skal være nærmest gratis.
   
  I hele Agder og landet for øvrig, er store veiprosjekter under oppføring, veldig bra for samfunnets nytte og glede. Vi kommer lettere frem dit vi ønsker, mer effektiv varetransport, mindre kø og kortere transporttid. Til stor glede for oss alle, men som oftest en tragedie for den uheldige grunneier. Noen beslutter hvor veien eller turstien skal gå, slik må det være, men hva da med den uheldige grunneier som får dette over eller på eiendommen sin? Vi hører om betaling/erstatning på 0,48 øre kvadratmeter til noen, naboen får en annen pris, for samme type areal. I andre deler av Agder eller landet opereres det med andre priser.
   
  Der det skal etableres bymarker eller turområder for sentrumsbefolkningen er ofte grunneieren de siste som blir tatt med i diskusjonene om tilrettelegging og ansvar for turstier og arealer rundt. Det kommer først når det er bestemt at der skal turområdet eller bymarka ligge. For en grunneier kan det det bety at store områder blir båndlagt, at grunneier ikke kan disponere og forvalte sine egne arealer fritt, og at en blir «pålagt» å holde områdene ryddige og fine, uten hogst eller vindfall. Hva får grunneieren igjen for dette?
   
  Hva skjer hvis grunneieren, altså den som faktisk juridisk eier arealet ikke ser seg tjent med disse avtalene som må gjøres pga. samfunnets goder og beslutninger eier overhode ikke har hatt mulighet til å være en del av. Erstatningen/betalingen for arealet er så lav at det ikke er til noe eller det byttes ikke i tilsvarende arealer i andre områder og hvis du nekter å gå inn på den presenterte avtalen eksproprieres arealet og grunneier sitter fattig og handlingslammet tilbake. Dette oppleves som ran fra samfunnet. Det gir en følelse av at det du eier ikke har noen verdi, det gir en følelse av maktesløshet avmakt og tap av tillitt ovenfor storsamfunnet.
   
  Vi kan ikke som samfunn stille oss slik at vi tar oss til rette på annenmanns eiendom uten å gjøre ordentlig opp for oss. Areal har en verdi, det har det alltid hatt og kommer alltid til å ha, enten det brukes til skogsdrift, matproduksjon, turområder eller boligbygging og veier. Grunneieren må bli tatt på alvor, behandles med respekt og få betalt for sitt areal på en slik måte at det ikke føles som ran, men som et bidrag til samfunnet.
   
  Posten skal frem - til alle
  Historisk har vi i Norge vektlagt at alle skal ha rett på basalfunksjoner som strøm, postlevering og telefon, ja vei og gatelys for mange hører også med. De senere årene har digitale løsninger utfordret disse innarbeidede tradisjoner. Fokus på kost-nytte og konkurranseutsetting er sterkt medvirkende.
   
  Kost-nytte vurderingene har allerede resultert i at ulønnsomme kraft og telefonlinjer nå ikke erstattes i en del tilfeller. Slukkingen av FM nettet har medført at en del utkantområder ikke får fullgod DAB dekning. Utbyggingen av mobil, og særlig bredbåndsnettet har fortsatt mange sorte hull. Utbyggerne virker likevel fornøyd med at de fleste får et godt tilbud. Det som før var et gode alle skulle ha, er nå blitt et spørsmål om det lønner seg å gi alle samme tilbud.
   
  Posten har fått konkurranse på distribusjon av en del av sine tjenester. Post i butikk er kommet for å bli. Med stadig mer konkurranseutsetting av distribusjon av aviser, pakker, brev og reklame, blir prisene presset i sentrale strøk. I utkantene er det ikke samme konkurransen, og vi står nå overfor valget mellom et dårligere servicetilbud, eller høyere priser på tjenestene her.
   
  Det offentlige, og ikke minst den sittende regjering, har vært en pådriver for digitale løsninger. Det har akselerert behovet for ytterligere omstilling innen posten. Dette er meget sentraliserende, og det bør foretas en konsekvensutredning før Postens servicegrad reduseres ytterligere. Det er ikke bare regninger og kjærlighetsbrev som blir levert til folk over hele landet. Vi vil peke på områder innen helsevesenet med lab-prøver og medisiner blant annet, lokalaviser med posten som distributør, næringsdrivende innen en rekke områder, og nivået på digitale løsninger.
   
  Det må være et fullgodt høyhastighets bredbånd i distriktene før postombæringa reduseres ytterligere!
   
  Skal vi drukne i plast?
  Plastråstoff er billig og har gode egenskaper til mange formål. Det har ført til en sterk økning i bruk på bekostning av gjenbruk og minimering av for eksempel emballasjemengde. At det er billig, fører også til slutt at mye av det havner i naturen. Aust-Agder Senterparti ser med bekymring på dette. Plast brytes ikke ned naturlig og havner i næringskjeden med uante konsekvenser for dyr og mennesker.
   
  Vi ønsker en handlingsplan med mål om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige alternativer og å innføre regler som forbyr plastmaterialer der det finnes åpenbare miljøvennlige alternativ. Et eksempel er brøytestikker i plast, som heller kunne vært i tre.
   
   


   

   


  Nyheter

  Publisert 21.10.2018 - 10:11
  hove_glamping2_folkemøte121.jpg

  Sterk motstand mot Hove-planer

  Etter drøyt to døgn teller facebookgruppen mot de nye planene for Hove camping rundt 5500 medlemmer og rundt 300 møtte frem til det spontane folkemøtet ved campingen lørdag. Politisk var  kun Frp og MDG representert, ingen fra ledelsen eller styret i Hove- Drifts- og Utviklingsselskap var tilstede.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 15.10.2018 - 07:42
  ingebjørg amanda godskesen14.jpg

  Vi vil vite hva kommunene bruker pengene til

  Leserinnlegg fra tidligere stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen, politisk nestleder Pensjonistpartiet. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.10.2018 - 12:26
  nelaug stasjon15.jpg

  Britiske tog på Arendalsbanen

  Et engelsk togselskap har vunnet anbudet om drift av Sørlandsbanen og Arendalsbanen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.10.2018 - 09:43
  brokke suleskard foto statens vegvesen12.jpg

  Brokke - Suleskard stenger 1. november

  Et av de sikreste tegn på vinter er at vegen mellom Sirdal og Setesdal stenger. Nå skjer det igjen. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2018 - 07:33
  gisle børge styve trio11.jpg

  Gisle Børge Styve Trio i Lille Torungen

  Onsdag 17. oktober besøker Gisle Børge Styve Trio Arendal Kulturhus. Trioen fremføder melodisk, vakker og groovy musikk, med fantastiske koringer og finstemt instrumentering, lover arrangøern.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2018 - 07:30

  Bil havnet på taket

  En bil havnet på taket på Saltrød i natt og en person ble sendt til sykehus.

  Her er fra politiets logg.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.10.2018 - 09:22

  Søker om utvidelse i Heftingsdalen renovasjonsanlegg

  Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på cirka 30 år, opplyser Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 16:30
  pressebilde grønnmalt benk11.jpg

  På en grønnmalt benk i haven

  Tirsdag 9. oktober kommer "På en grønnmalt benk I haven – en forestilling av og med Underholdningsvogna" til Lille Torungen i Arendal Kulturhus.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 08:11
  sauer store torungen11.jpg

  Positiv til beitedyr i Raet

  Styret i Raet nasjonalpark ser positivt på bruk av beitedyr til rydding av parkområder, blant annet på Spornes. Man vil likevel ikke ta noen avgjørelse før alle rettigheter er avklart. Mer om dette og andre saker fra Raet nasjonalpark.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 07:50

  Syv personer mistet livet i trafikken i Region sør i september

  Sju personer mistet livet i trafikken i Region sør i september. Dette er det høyeste antall omkomne på lang tid, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.09.2018 - 09:11
  fånefjelltunnelen_02_foto_statens_vegvesen11.jpg

  Fånefjelltunnelen åpner som planlagt

  Førstkommende torsdag, 27. september klokken 06.00 åpner riksveg 9 Fånefjelltunnelen i Bygland for gjennomkjøring. Trafikken kommer til å bli regulert med ledebil gjennom tunnelen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.09.2018 - 09:00

  Gikk amok med krykke

  En mann knuste flere vinduer på 7-Eleven i Arendal med en krykke mandag kveld.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.09.2018 - 08:27
  laks_nidelva_atle_carlsen_foto_tore_moe21.jpg

  Tok storlaks i Nidelva

  Søndag ble årets hittil største laks fanget i Nidelva, en rugg som veide nesten ti kilo og én meter lang.

  » Les hele saken

  Arendalsuka

  Publisert 14.08.2018 - 19:26
  Bilde 14.08.2018, 18 43 36.jpg

  Glimt fra Arendalsuka 2018

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.09.2018 - 09:48
  frydentopp_høst11.jpg

  Høstjevndøgn

  I dag, 23. september, er det høstjevndøgn, det vil si at natt og dag er like lange, og fremover blir det mørket som dominerer. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.10.2018 - 09:29

  Sex og Politikk skuffet over manglende satsing på seksuell helse i statsbudsjettet

  Pressemelding fra organisasjonen Sex og Politikk, ved daglig leder Tor-Hugne Olsen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.09.2018 - 08:38
  arne thomassen_pressefoto11.jpg

  Arne Thomassen blir Høyres fylkesordførerkandidat

  Agder Høyres nominasjonskomité har talt, og innstilt Lillesands-ordfører Arne Thomassen som sin kandidat til fylkesordførervervet for perioden 2019-2023.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.09.2018 - 07:15

  Gikk seg vill i fjellet

  To kvinner måtte tirsdag kveld få hjelp fra Røde Kors for å finne ned fra Storefjellet i Åmli.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2018 - 16:24
  ryddedag_10ende klasse-fevik_hasla 0111.jpg

  Elever ryddet søppel

  Tirsdag formiddag stilte elever fra 10. klasse på Fevik skole med søppelsekker og tok et skikkelig krafttak for å renske friområdene på Haslatangen, til glede for de mange som bruker området

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 03.10.2018 - 10:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium7.jpg

  Overtramp fra SV: Er private velferds-entreprenører banditter ?

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2018 - 08:03

  Eydehavn-seminaret 2018

  Lørdag 22. september arrangeres Eydehavn-seminaret 2018. Årets seminar har tittelen «Nils Hjelmtveit – en samfunnsbygger»

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2018 - 07:59
  alice i eventyrland_pressebilde11.jpg

  Tre dager med Alice i Eventyrland

  Både torsdag, fredag og lørdag blir det lekende morsomt i Arendal Kulturhus når Arendals Dramatiske Selskab setter opp barneforestillingen Alice i Eventyrland i Lille Torungen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.09.2018 - 08:02

  Seks personer evakuert under boligbrann i Arendal

  Politiet fikk meldingen om brann i et hus i sentrum klokken 01.45 natt til torsdag. Det viste seg å være et hus i Klevgaten.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.09.2018 - 16:58

  Lange køer etter kjedekollisjon

  Det oppsto lang køer og ble tidevis småkaotisk etter at tre biler kjørte i hverandre, ved avkjørselen til Myrudbakken like etter Strømbroen i vestgående retning, onsdag ettermiddag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.09.2018 - 08:15
  åshild bruun-gundersen foto eø12.jpg

  Åshild Bruun-Gundersen blir ny fraksjonsleder i Frp

  Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Aust-Agder Frp er nå konstituert som Fremskrittspartiets fraksjonsleder i Helse- og omsorgskomiteen. Hun overtar vervet etter Bård Hoksrud, som nå er landbruksminister, skriv er partiet i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.09.2018 - 10:16
  miree abrahamsen og arne k mathisen_ pressefoto11.jpg

  MiRee Abrahamsen og Arne K. Mathisen åpner høsten i bibelioteket

  Mandag 10. september ønsker Arendal bibliotek velkommen til en spennende kunstnerisk opplevelse med MiRee Abrahamsen og Arne K Mathisen. Samtidig vil det bli en fyldig presentasjon av bibliotekets høstprogram.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.09.2018 - 09:26
  timewaves11.jpg

  Metalkveld i Kulturhuset

  Noe av det beste fra sørlandets metalscene, skriver arrangøren i en pressemelding om lørdagens metalkveld i Lille Torungen, der man kan høre bandene Timewaves, Frostbitt, Sjøgress, Damnation og Snok.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.09.2018 - 08:00

  Inviterer til samarbeid om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Arendal

  Fylkesutvalget vedtok tirsdag at fylkeskommunen inviterer Arendal kommune til et samarbeid knyttet til lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det avsettes en ramme på inntil 400 000 kroner til en avtale om ekstern bistand knyttet til kartlegging og analyser.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.09.2018 - 07:41
  kulturlunsj_frivold_longum11.jpg

  Kulturlunsj med foredrag om gamle landsteder i Arendal

  11. september blir det kulturlunsj i Kløckers hus på Tyholmen, der konservator Hilde Austarheim skal foredra om gamle landsteder i Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.09.2018 - 06:15

  Hadde promille ulykkesnatten

  Obduksjonsrapporten viser at Vibeke Skofterud var påvirket av alkohol da hun krasjet sin vannscooter og omkom på en holme i skjærgården utenfor Arendal natt til 29. juli, skriver politiet i en pressemelding mandag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.09.2018 - 10:42
  politibåten315.jpg

  Nærmere 3000 båtførere ble kontrollert

  I løpet av åtte uker i sommer kontrollerte tre politibåter i Agder politidistrikt 2938 båtførere, opplyser politiet i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Sommer 2018

  Publisert 04.07.2018 - 16:31
  sandkrabber11.jpg

  Ukesrapport fra Hove: Krabber og monstre under sofaen

  På Hove camping er det sjelden kjedelig. Bare opplading mellom spilloppene

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 31.08.2018 - 15:23
  naf12.jpg

  Nyåpning av NAF-senteret i Arendal

  Endelig åpner vi NAF Senter Arendal igjen, velkommen til nyoppussede lokaler i Åsbieveien skriver organisasjonen i en e-post til medlemmene. 

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.08.2018 - 08:08

  Én omkom i boligbrann i Joåsveien

  Det brøt i natt ut brann i et boligkompleks i Joåsveien i Arendal, én person er bekreftet omkommet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.08.2018 - 10:36
  nick moss band pressefoto11.jpg

  Nick Moss band i Bankgården

  En skikkelig godbit fra Arendal Bluesklubb - Nick Moss band feat. Dennis Gruenling i Bankkgården 7. september.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 22.08.2018 - 08:49
  politi ill 05116.jpg

  Kvinne anmeldt for sykkelheleri

  En kvinne ble påtruffet på stjålet el-sykkel i Grimstad, en bilfører ble stoppet for kjøring i påvirket tilstand på Strengereid og en mann uten førerkort ble stoppet på en uregistrert motorsykkel i Froland, kan man lese i politiets logg.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 22.08.2018 - 08:35

  Storordre til Kitron

  Kitron seiler i medvind, nylig fikk bedriften en stordre verd 150 millioner over tre år.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.08.2018 - 08:07
  hund 0112.jpg

  Vær aktsom når du slipper bikkja

  21. august er datoen da den generelle båndtvangen oppheves, men hundeeierne må være oppmerksomme på at enkelte steder er det båndtvang hele året. I tillegg har en tørr og varm sommer svekket faunaen og viltet. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oppfordrer hundeeierne til å ha dette i tankene når båndpåbudet oppheves.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.08.2018 - 16:41
  2018 08 17_03_arendalsuka_sv_sofa_einar_myhren11.jpg

  Takk for i år

  Arendalsuka blir formelt ikke avsluttet før lørdag, men fredag er den store ryddedagen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.08.2018 - 05:05

  Dødsulykke ved Fianesvingen

  En mann i slutten av 60-årene døde etter en trafikkulykke på E18 ved Fianesvingen natt til fredag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.08.2018 - 05:00
  2018 08 14_02_arendalsuka_latvias_ambassadør_til_norge_judite_dobele_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Latvia markerer 100-årsjubileum under Arendalsuka

  Latvia, som ble eget land i 1918, feirer 100 år, noe som markeres ved egen stand under Arendalsuka.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.08.2018 - 20:49
  arendalsuka_2018_erna_solberg_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Partilederne inntar byen

  Politikere, lobbyister og nysgjerrig publikum parret med vafler, gratis godteri, smil, godvilje og en masse foredrag av større eller mindre interesse, det er vel en god beskrivelse av Arendalsuka. Og så partilederdebatten da, den kommer man ikke forbi.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.08.2018 - 13:15
  skogsarbeid11.jpg

  Nå kan du jobbe i skogen igjen

  I dag opphevet brannvesenet totalforbudet mot skogsdrift, linjerydding og kantslått.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.08.2018 - 07:27
  cruiseskip_seaborn_ovation11.jpg

  Nok et cruiseskip besøkte Arendal

  Det blir stadig fler av dem, disse store cruiseskipene som besøker Arendal med hundrevis av turister  hver sommer.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.08.2018 - 10:13
  nav illustrasjonsfoto116.jpg

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,0 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,0 prosent og utgjør 1.720 personer. Det er 322 flere enn i forrige måned og 173 færre enn for ett år siden, skriver NAV i sin månedlige pressemelding..

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.09.2018 - 08:13
  anders kylland 0517.jpg

  Sentralkjøkkenets tid er forbi

  Innlegg av Anders Kylland, gruppeleder,Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.07.2018 - 19:02
  vibeke_skofterud_og_marit_stenshorne_foto_vanessa_samuelsen11.jpg

  Landesorg etter Vibeke Skofteruds bortgang

  Hele Norge sørger etter gårsdagens budskap om at langrennslegenden Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke på øya St.Helena i Hovekilen natt til søndag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.07.2018 - 13:11
  kart hovekilen11.jpg

  Funnet omkommet etter vannscooterulykke i Hovekilen

  En person er funnet omkommet  etter det som sannsyneligvie er en ulykke med vannscooter i Hovekilen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.07.2018 - 23:05
  bård torstensen11.jpg

  Arendal kommunes kulturpris til Bård Torstensen

  Arendal formannskap har vedtatt at Bård Torstensen får Arendal kommunes kulturpris for 2018.

  » Les hele saken