Meiningsmåling

Deltar du på arrangementer i regi av Arendalsuka, 13. - 18. august?

 • 143%
   
 • 218%
   
 • 337%
   
 • 40%
   
 • Antall stemmer: 16

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.02.2018 kl. 07:26

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  ÅRSMØTE: Siste årsmøte i Aust-Agder Senterpartis historie ble avholdt 10. februar, nå blir partiet en del av Agder Senterparti. Her tar delegatene seg tid til å juble for Marte Olsbus sølvmedalje i OL. Foto: Aust-Aghder Senterparti.

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet til generaldebatt for rundt 60 delegater fra Bykle i nord til Risør og Lillesand i Sør. Senterpartiet er stolte av å ha aktive lokallag i alle fylkets kommuner, og alle var representert på årsmøtet.

  Oddbjørn Kylland fra Lillesand ble gjenvalgt som fylkesleder, Siv Brekka fra Arendal som studieleder og Lars Reidar Vasland fra Evje og Hornnes som styremedlem. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år, heter det i en pressemelding fra Aust-Agder Senterparti.

  Gjerstad Senterparti ved lokallagsleder Mona Hoel ble overrakt blomster og gratulasjoner for sin eventyrlige medlemsvekst de siste  årene – i løpet av fire år er antall medlemmer i Gjerstad Senterparti nesten tredoblet. 
   
  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å etablere Agder Senterparti fra 2019 – det vil si et nytt fylkeslag for hele Agder som følge av regionreformen. Dermed var dette det siste ordinære årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie.

  Årsmøtet ble selvsagt også preget av Marte Olsbus sølvmedalje i OL!


  Det ble vedtatt seks uttalelser:
   
  Spel ikkje poker med Norsk kraft!
  Stortinget skal handsame om Norge skal gå inn i EU sitt energibyrå, ACER. Saka gjeld kort og greitt om Norge skal ha råderetten over Nors kraft eller ikkje. Senterpartiet vil ha norsk råderett over norsk kraft.
   
  ACER, EU sitt energibyrå, er i stadig utvikling. Dagens regelverk – som er både stort og komplisert – er i endring, og EU sitt mål er ein energiunion. Nasjonale omsyn skal setjast til side, og EU skal få styring med kraftproduksjon og det skal bli «fri flyt» av kraft.
   
  Når no regjeringa vil at Norge skal slutte seg til ACER er det både tvilsamt om ein har oversikt over kva konsekvensar det har med dagens regelverk, og det er heilt i det blåblå kva konsekvensar det vil få seinare.
   
  Nasjonal kontroll over kraftressursar er ein hjørnestein for samfunnsutviklinga i Norge. Dette har fungert, og fungerer, rimeleg godt. Det er svært vanskeleg å forstå kvifor Norge skal gamble med dette. Her bør ein ta seg tid til å greie ut konsekvensane skikkeleg, og er ein det minste i tvil bør ein halde seg til det sikre.
   
  Norske styresmakter skal ha kontroll over norsk kraftprodusjon og sal av norsk kraft. Stortinget, ikkje EU skal ha siste ordet i dette. Norge må ikkje gje frå seg råderetten til EU.
   
  Når då også eit knippe jusprofessorar, Eivind Smith, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at det er suverenitetsavståelse etter grunnlova å gå med i ACER, då er det på høg tid å gje regjeringa stoppordre!
   
  Sykehus i Agder-fylkene – utviklingen fremover
  Aust-Agder Senterparti har som utgangspunkt en trygg, moderne og forsvarlig sykehustjeneste for alle innbyggere i våre to fylker. For å oppnå dette må virksomheten desentraliseres så mye som mulig og sentraliseres når det er nødvendig.
   
  Fortatt tre sykehus – styrets strategiske vedtak 2015
   
  Styret i Sørlandet sykehus (SSHF) vedtok i 2015 at dette best kan skje ved at det fortsatt skal være sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ved alle de tre sykehusene skal det være akuttmottak. Alle har en dominerende lokalsykehus-funksjon for vanlige og alminnelige akutte og kroniske sykdommer og for mindre skader. Sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtidig det som før ble kalt mellomstore sentralsykehus. Alle faglige oppgaver skal være desentralisert så mye som mulig, ut fra faglige og økonomiske hensyn. Enkelte mer spesialiserte virksomheter er sentralisert til ett av sykehusene.
   
  Nåværende hovedstruktur må beholdes Sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal må på beste måte opprettholdes som tre selvstendige og nært samarbeidende enheter. Dette gir størst mulig nærhet av tjenestene for befolkningen og samtidig en sikkerhet for driften i ulike ekstreme situasjoner. Organiseringen må legge til rette for god faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med kvalitet, trivsel og rekrutteringskraft som kjennetegn.
   
  Eldrebølgen
   
  I årene som kommer vil antallet svært gamle mennesker øke sterkt. Disse har langt større behov for sykehustjenester enn yngre. De har vanligvis flere samtidige syk-dommer som gjør hjelpeoppgaven krevende. Spesialfaget for dette – geriatri – gir klart bedre tjeneste og må utvikles og utvides sterkt i alle tre sykehusene. Dette avlaster samtidig andre avdelinger i sykehuset. Arbeidet med dette må starte nå.
   
  Ingen «hovedsykehus»
   
  Aust-Agder Senterparti vil ta avstand fra nye begreper som «hovedsykehus». Virksomheten i Kristiansand og Arendal er tilnærmet like omfattende og krevende og bør omtales som – og i praksis være – supplerende og gjensidig berikende og derfor ikke gis ulik rang i noen sammenheng.
   
  Universitetssykehus?
   
  Befolkningen i opptaksområdet for SSHF er 300 000. Dette gir ikke grunnlag for universitetssykehus og Senterpartiet vil advare mot å bruke tid og krefter på planer om dette.
   
  Ny administrerende direktør
   
  Administrerende direktør må naturlig ut fra geografien i våre fylker ha sin base i Kristiansand, men kan med fordel flytte ut av sykehuset der og konsentrere arbeidet om mer langsiktige og strategiske faglige og organisatoriske spørsmål. Den daglige økonomiske og faglige ledelse må skje lokalt. Tilsetting av ny direktør bør skje med dette i tankene.
   
  Ikke alle vil bo i blokk!
  I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer
   
  til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.
   
  Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.
   
  Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.
   
  Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.
   
  Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.
   
  Spredt boligbygging må tillates!
   
  Ja til selveid jord
  Hva skjer med grunneierrettighetene?
   
  Hvem har myndighet over den eide jorda?
   
  Vi ser en økende forventning fra samfunnet om at areal som skal brukes til samfunnsnyttige formål som veier, turstier og rekreasjonsområder skal være nærmest gratis.
   
  I hele Agder og landet for øvrig, er store veiprosjekter under oppføring, veldig bra for samfunnets nytte og glede. Vi kommer lettere frem dit vi ønsker, mer effektiv varetransport, mindre kø og kortere transporttid. Til stor glede for oss alle, men som oftest en tragedie for den uheldige grunneier. Noen beslutter hvor veien eller turstien skal gå, slik må det være, men hva da med den uheldige grunneier som får dette over eller på eiendommen sin? Vi hører om betaling/erstatning på 0,48 øre kvadratmeter til noen, naboen får en annen pris, for samme type areal. I andre deler av Agder eller landet opereres det med andre priser.
   
  Der det skal etableres bymarker eller turområder for sentrumsbefolkningen er ofte grunneieren de siste som blir tatt med i diskusjonene om tilrettelegging og ansvar for turstier og arealer rundt. Det kommer først når det er bestemt at der skal turområdet eller bymarka ligge. For en grunneier kan det det bety at store områder blir båndlagt, at grunneier ikke kan disponere og forvalte sine egne arealer fritt, og at en blir «pålagt» å holde områdene ryddige og fine, uten hogst eller vindfall. Hva får grunneieren igjen for dette?
   
  Hva skjer hvis grunneieren, altså den som faktisk juridisk eier arealet ikke ser seg tjent med disse avtalene som må gjøres pga. samfunnets goder og beslutninger eier overhode ikke har hatt mulighet til å være en del av. Erstatningen/betalingen for arealet er så lav at det ikke er til noe eller det byttes ikke i tilsvarende arealer i andre områder og hvis du nekter å gå inn på den presenterte avtalen eksproprieres arealet og grunneier sitter fattig og handlingslammet tilbake. Dette oppleves som ran fra samfunnet. Det gir en følelse av at det du eier ikke har noen verdi, det gir en følelse av maktesløshet avmakt og tap av tillitt ovenfor storsamfunnet.
   
  Vi kan ikke som samfunn stille oss slik at vi tar oss til rette på annenmanns eiendom uten å gjøre ordentlig opp for oss. Areal har en verdi, det har det alltid hatt og kommer alltid til å ha, enten det brukes til skogsdrift, matproduksjon, turområder eller boligbygging og veier. Grunneieren må bli tatt på alvor, behandles med respekt og få betalt for sitt areal på en slik måte at det ikke føles som ran, men som et bidrag til samfunnet.
   
  Posten skal frem - til alle
  Historisk har vi i Norge vektlagt at alle skal ha rett på basalfunksjoner som strøm, postlevering og telefon, ja vei og gatelys for mange hører også med. De senere årene har digitale løsninger utfordret disse innarbeidede tradisjoner. Fokus på kost-nytte og konkurranseutsetting er sterkt medvirkende.
   
  Kost-nytte vurderingene har allerede resultert i at ulønnsomme kraft og telefonlinjer nå ikke erstattes i en del tilfeller. Slukkingen av FM nettet har medført at en del utkantområder ikke får fullgod DAB dekning. Utbyggingen av mobil, og særlig bredbåndsnettet har fortsatt mange sorte hull. Utbyggerne virker likevel fornøyd med at de fleste får et godt tilbud. Det som før var et gode alle skulle ha, er nå blitt et spørsmål om det lønner seg å gi alle samme tilbud.
   
  Posten har fått konkurranse på distribusjon av en del av sine tjenester. Post i butikk er kommet for å bli. Med stadig mer konkurranseutsetting av distribusjon av aviser, pakker, brev og reklame, blir prisene presset i sentrale strøk. I utkantene er det ikke samme konkurransen, og vi står nå overfor valget mellom et dårligere servicetilbud, eller høyere priser på tjenestene her.
   
  Det offentlige, og ikke minst den sittende regjering, har vært en pådriver for digitale løsninger. Det har akselerert behovet for ytterligere omstilling innen posten. Dette er meget sentraliserende, og det bør foretas en konsekvensutredning før Postens servicegrad reduseres ytterligere. Det er ikke bare regninger og kjærlighetsbrev som blir levert til folk over hele landet. Vi vil peke på områder innen helsevesenet med lab-prøver og medisiner blant annet, lokalaviser med posten som distributør, næringsdrivende innen en rekke områder, og nivået på digitale løsninger.
   
  Det må være et fullgodt høyhastighets bredbånd i distriktene før postombæringa reduseres ytterligere!
   
  Skal vi drukne i plast?
  Plastråstoff er billig og har gode egenskaper til mange formål. Det har ført til en sterk økning i bruk på bekostning av gjenbruk og minimering av for eksempel emballasjemengde. At det er billig, fører også til slutt at mye av det havner i naturen. Aust-Agder Senterparti ser med bekymring på dette. Plast brytes ikke ned naturlig og havner i næringskjeden med uante konsekvenser for dyr og mennesker.
   
  Vi ønsker en handlingsplan med mål om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige alternativer og å innføre regler som forbyr plastmaterialer der det finnes åpenbare miljøvennlige alternativ. Et eksempel er brøytestikker i plast, som heller kunne vært i tre.
   
   


   

   


  Nyheter

  Publisert 14.08.2018 - 20:49
  arendalsuka_2018_erna_solberg_foto_eyvind_øyraas21.jpg

  Partilederne inntar byen

  Politikere, lobbyister og nysgjerrig publikum parret med vafler, gratis godteri, smil, godvilje og en masse foredrag av større eller mindre interesse, det er vel en god beskrivelse av Arendalsuka. Og så partilederdebatten da, den kommer man ikke forbi.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 07.08.2018 - 08:16

  Hvis DAB er så bra, hvorfor ble DAB tvangsinnført?

  Leserinnlegg fra fra Arendal Frp ved bystyremedlemmene Ingrid Skårmo og Edward Terjesen. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.08.2018 - 13:15
  skogsarbeid11.jpg

  Nå kan du jobbe i skogen igjen

  I dag opphevet brannvesenet totalforbudet mot skogsdrift, linjerydding og kantslått.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.08.2018 - 07:27
  cruiseskip_seaborn_ovation11.jpg

  Nok et cruiseskip besøkte Arendal

  Det blir stadig fler av dem, disse store cruiseskipene som besøker Arendal med hundrevis av turister  hver sommer.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.08.2018 - 10:13
  nav illustrasjonsfoto116.jpg

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,0 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,0 prosent og utgjør 1.720 personer. Det er 322 flere enn i forrige måned og 173 færre enn for ett år siden, skriver NAV i sin månedlige pressemelding..

  » Les hele saken

  Sommer 2018

  Publisert 04.07.2018 - 16:31
  sandkrabber11.jpg

  Ukesrapport fra Hove: Krabber og monstre under sofaen

  På Hove camping er det sjelden kjedelig. Bare opplading mellom spilloppene

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.07.2018 - 19:02
  vibeke_skofterud_og_marit_stenshorne_foto_vanessa_samuelsen11.jpg

  Landesorg etter Vibeke Skofteruds bortgang

  Hele Norge sørger etter gårsdagens budskap om at langrennslegenden Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke på øya St.Helena i Hovekilen natt til søndag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.07.2018 - 13:11
  kart hovekilen11.jpg

  Funnet omkommet etter vannscooterulykke i Hovekilen

  En person er funnet omkommet  etter det som sannsyneligvie er en ulykke med vannscooter i Hovekilen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.07.2018 - 23:05
  bård torstensen11.jpg

  Arendal kommunes kulturpris til Bård Torstensen

  Arendal formannskap har vedtatt at Bård Torstensen får Arendal kommunes kulturpris for 2018.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.07.2018 - 19:12

  Savnet seilbåt kom til rette

  Seilbåten som var savnet i Skagerrak ble funnet i Sverige.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.07.2018 - 09:16
  sav net seilbåt11.jpg

  Seilbåt meldt savnet i Skagerrak

  En seilbåt med én person ombord er meldt savnet i Skagerrak. Sist man var i kontakt med båten var 20. juli i Langesund.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.07.2018 - 09:00

  Nasjonal satsing på stier

  Regjeringa vil igangsette et nasjonalt prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av stier. Det kom fram da Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag lanserte regjeringas handlingsplan for friluftsliv, heter det i en pressemelding fra Friluftrådenes Landsforbund.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.07.2018 - 08:54
  cs 13 sam eyde cc cowboys22.jpg

  Kim Larsen avlyser Canal Street-konserten torsdag - CC Cowboys erstatter

  Ikke før hadde Canal Street-ledelsen sluppet nyheten om at Kim Larsen hadde avlyst konserten torsdag av helsemessige årsaker, hadde de erstatningen klar. CC Cowboys stepper inn.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.07.2018 - 10:02

  Døde etter MC-ulykke i Froland

  En MC-fører døde etter en ulykke ved Langedal i Froland natt til lørdag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.07.2018 - 15:10
  fisketrapp111.jpg

  Laksetrapp klar til bruk

  Arendal Jeger og Fiskerforening ferdigstilte nylig det som trolig er Norges største laksetrapp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.07.2018 - 19:51
  anders kylland 0515.jpg

  Ny festival på Hove er velkommen – men uten kommunale driftstilskudd

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Frp, Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.07.2018 - 16:43

  Mann savnet etter båtulykke i Fyresdal

  En mann i 20 årene er savnet i Fyresvatn etter en kollisjon mellom to fritidsbåter i natt.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.07.2018 - 16:41

  Søndagens dragraceløp avlyst

  Etter nattens ulykke på Fyresvatn, der en mann fortsatt er savnet, valgte arrangørene av Fyresdal dragraceweekend å avlyse søndagens løp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.07.2018 - 16:27
  14.07.18drag112.jpg

  Drømmedag på flystripa i Fyresdal

  40 år siden «The First Go» ble denne helga feiret under Fyresdal dragraceweekend. Sola steika, asfalten måtte kjøles ned og flere juniorer viste hvor glade de er i sporten sin.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.07.2018 - 15:36

  Kommunale gebyrer - en skjult eiendomsskatt

  Innlegg fra Kari Kjønaas Kjos, kommunalpolitisk talskvinne i Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.07.2018 - 10:13
  eyvind_øyraas_foto_nils_p_vigerstøl11.jpg

  God respons på brukerundersøkelse

  Det er snart et år siden Raet nasjonalpark ble offisielt åpnet, nå vil parkledelsen vite mer om hva brukerne mener. Og brukerne gir tilbakemelding.

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.07.2018 - 07:41
  landøyda_foto_fylkesmannen11.jpg

  Giftig plante funnet i Arendal

  Landøyda, en plante som er giftig for storfe og hester er funnet i Arendal, melder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.07.2018 - 15:38

  Skogbrann på Saltrød

  Det brenner i et område ved Fisketjern i Songeskogen ved Saltrød. Flere enheter fra både Arendal, Moland og Froland brannvesen er kalt ut.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.07.2018 - 21:36
  fiskesommer 03_foto_silje_vanessa_samuelsen11.jpg

  Barnas fiskesommer

  Lørdag arrangerte Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) sammen med Nordic Outdoor (Sølvkroken) den tradisjonelle sommerfiskekonkurransen for barn. Det er ellevte året på rad de arrangerer dette, og det hele gikk av stabelen i Arendal gjestehavn.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.07.2018 - 11:08
  politi ill 0717.jpg

  Full og blodig mann funnet i veigrøft

  En full og blodig mann ble funnet i en veigrøft i morgentimene lørdag. Les mer om dette og andre saker i politiloggen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.07.2018 - 09:53

  Det var en nise som ble funnet på Hasseltangen

  Ablikk.no meldte onsdag om at en død sel var funnet på Hasseltangen, det viste seg at det ikke var en sel, men en nise.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.07.2018 - 16:02
  død-sel_haslaangen_foto_marion_olsen11.jpg

  Turgjengere fant død sel

  Turgjengere på Hasseltangen observerte en skadet og død sel ved en av de små strendene i turparadiset.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.07.2018 - 08:19
  raetkalender_tore_moy11.jpeg

  Raet nasjonalpark-kalender 2019

  Kalenderen for neste år som viser bilder fra Sørlandets flotteste natur, Raet nasjonalpark, er i handelen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.07.2018 - 08:10
  talent arendal11.jpeg

  Seks kunst- og idrettstalenter fikk stipend

  Stipendet ”Talent Arendal” for 2018 er nå delt ut til seks unge kunstnere og idrettsutøvere fra Arendal. Stipendet skal stimulere karrieresatsingen til unge talenter innen idrett og kultur. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.07.2018 - 19:18
  ras_fylling _steinerskolen_langsæv_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Fylling raste ut i Langsæv

  En gammel fylling raste ved middagstider ut i Langsæv. Med i raset gikk en anleggsmaskin og flere trær.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.07.2018 - 10:14

  Fem personer drept i trafikken i Agder hittil i år

  Fem personer er drept i trafikken i Agder hittil i år, for hele region sør er tallet tolv.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.07.2018 - 21:09

  Ni personer involvert i båtkollisjon i Sagesund

  Politiet fikk melding om kollisjon mellom to båter ved Sagesund i Tvedestrand litt før klokken halv ni søndag kveld. Flere personer havnet i vannet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.07.2018 - 08:44
  steensland11.jpg

  Full utrykning etter båt kolliderte med stake

  Klokken 23.44 lørdag kveld mottok Hovedredningssentralen Sør-Norge melding fra brannvesenet om mulig båtkollisjon i Oksefjorden. Alle nødetater samt redningsskøyter ble varslet.

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.06.2018 - 09:39
  nav illustrasjonsfoto115.jpg

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,5 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,5 prosent og utgjør 1.398 personer. Det er 52 flere enn i forrige måned og 350 færre enn for ett år siden, skriver NAV i sin månedlige bulletin om arbeidsmarkedet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.06.2018 - 09:58
  raet_spørreundersøkelse_eugene_guriby_roger_ ehnebom_svein just_jenny_ foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Raet nasjonalpark vil engasjere brukerne

  Merdø var åstedet da starten gikk torsdag for Raet nasjonalparks store brukerundersøkelse. Samtidig innledes et samarbeid med organisasjonen Våre Strender, der det etableres et system for rydding og levering av avfall i nasjonalparken og sjøområdene rundt.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.06.2018 - 12:43

  Smed og handverksdager på Nes Verk

  Kommende helg kan det gå en smule varmt på Næs Jernverksmuseum. Da er smed og handverksdagene i gang igjen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.06.2018 - 11:47

  Opplevelseskort for barn

  Arendal kommune tilbyr opplevelseskort til barn og ungdom. Et gratistilbud for barn i grunnskolen for å sikre gode fritidsopplevelser.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.06.2018 - 13:26

  Fortsatt på frifot

  Esso Oddemarka i Kristiansand ble i natt ranet. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot. Politiet ber om tips fra publikum.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.06.2018 - 13:11

  Ny tomt til Fagskole i Grimstad

  Aust-Agder fylkeskommune kjøper tomt for 19 millioner kroner for å få en ny samlokalisert fagskole.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.06.2018 - 11:13
  jenny_postkasser_raet_foto_jens_hanstad11.jpg

  Raet nasjonalpark inviterer til brukerundersøkelse

  Raet nasjonalpark gjennomfører brukerundersøkelse sommeren 2018.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.06.2018 - 09:32
  fløyheia_sjømannskolen_fløybyen11.jpg

  Fylkesmannens nye lokaler i Arendal

  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nå besluttet å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom med alternativet «Fløybyen», heter det i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.06.2018 - 08:51
  sankthans hove11.jpg

  Flere hundre feiret St.Hansaften på Hove

  Flere hundre store og små hadde tatt turen til Hove og Raet nasjonalpark for å feire St.Hansaften og presis klokken 22 ble bålet tent.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.06.2018 - 05:00
  sommer illustrasjon_foto_eyvind_øyraas111.jpg

  Nå går vi mot mørkere tider

  I dag, nærmere bestemt klokken 11.07 lokal tid, står sola i senit over krepsens vendekrets. Det markerer at vi har sommersolverv og fra da av blir dagene kortere.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.06.2018 - 14:09

  Interpellasjoner til Arendal bystyre 21. juni.

  Det er foreløpig kommet fire interpellasjoner til kommende bystyremkøte.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.06.2018 - 11:10
  001 kolbjørn14.jpg

  Intensjon om nytt båttransporttilbud fra 2022

  Fylkesrådmannen i Aust-Agder foreslår at fylkestinget vedtar intensjonsavtalen om fremtidig båttransport i Arendal indre havneområde mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Saken kommer opp 19. juni.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.06.2018 - 09:15
  åshild bruun-gundersen12.jpeg

  Alle barn fortjener en god barnehage

  Innlegg fra Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant, Aust-Agder Frp, Utdannings- og forskningskomiteen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.06.2018 - 11:00
  kontainere_foto_politiet11.jpg

  Advarer mot tyveri av verktøy fra konteinere

  Tre netter på rad har blitt stjålet verktøy for store summer fra byggeplasser og verktøykonteinere i Agder, skriver politiet i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.06.2018 - 08:37
  kartlegging_naturtyper_nin11.jpg

  Kartlegging av naturtyper i Agder

  I perioden mai-oktober 2018 blir det på oppdrag fra  Miljødirektoratet gjennomført naturtypekartlegging Aust- og Vest-Agder, skriver Fylkesmannen for de to fylkene i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.06.2018 - 11:13
  utstilling_fredensborg_01_foto_aama11.jpeg

  Endelig utstilling om Fredensborg

  16. juni åpner utstillingen Slavegjort, som blant annet forteller historien om slaveskipet Fredensborg. Utstillingen er tredelt og har slaveri som overordnet tema og det blir gratis inngang på KUBEN både lørdag og søndag.

  » Les hele saken