Meiningsmåling

Ja eller nei til Canvas Hove, med tretopphytter i Hoveskog?
 • 130%
   
 • 270%
   
 • 30%
   
 • Antall stemmer: 70

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.02.2018 kl. 07:26

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  ÅRSMØTE: Siste årsmøte i Aust-Agder Senterpartis historie ble avholdt 10. februar, nå blir partiet en del av Agder Senterparti. Her tar delegatene seg tid til å juble for Marte Olsbus sølvmedalje i OL. Foto: Aust-Aghder Senterparti.

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet til generaldebatt for rundt 60 delegater fra Bykle i nord til Risør og Lillesand i Sør. Senterpartiet er stolte av å ha aktive lokallag i alle fylkets kommuner, og alle var representert på årsmøtet.

  Oddbjørn Kylland fra Lillesand ble gjenvalgt som fylkesleder, Siv Brekka fra Arendal som studieleder og Lars Reidar Vasland fra Evje og Hornnes som styremedlem. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år, heter det i en pressemelding fra Aust-Agder Senterparti.

  Gjerstad Senterparti ved lokallagsleder Mona Hoel ble overrakt blomster og gratulasjoner for sin eventyrlige medlemsvekst de siste  årene – i løpet av fire år er antall medlemmer i Gjerstad Senterparti nesten tredoblet. 
   
  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å etablere Agder Senterparti fra 2019 – det vil si et nytt fylkeslag for hele Agder som følge av regionreformen. Dermed var dette det siste ordinære årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie.

  Årsmøtet ble selvsagt også preget av Marte Olsbus sølvmedalje i OL!


  Det ble vedtatt seks uttalelser:
   
  Spel ikkje poker med Norsk kraft!
  Stortinget skal handsame om Norge skal gå inn i EU sitt energibyrå, ACER. Saka gjeld kort og greitt om Norge skal ha råderetten over Nors kraft eller ikkje. Senterpartiet vil ha norsk råderett over norsk kraft.
   
  ACER, EU sitt energibyrå, er i stadig utvikling. Dagens regelverk – som er både stort og komplisert – er i endring, og EU sitt mål er ein energiunion. Nasjonale omsyn skal setjast til side, og EU skal få styring med kraftproduksjon og det skal bli «fri flyt» av kraft.
   
  Når no regjeringa vil at Norge skal slutte seg til ACER er det både tvilsamt om ein har oversikt over kva konsekvensar det har med dagens regelverk, og det er heilt i det blåblå kva konsekvensar det vil få seinare.
   
  Nasjonal kontroll over kraftressursar er ein hjørnestein for samfunnsutviklinga i Norge. Dette har fungert, og fungerer, rimeleg godt. Det er svært vanskeleg å forstå kvifor Norge skal gamble med dette. Her bør ein ta seg tid til å greie ut konsekvensane skikkeleg, og er ein det minste i tvil bør ein halde seg til det sikre.
   
  Norske styresmakter skal ha kontroll over norsk kraftprodusjon og sal av norsk kraft. Stortinget, ikkje EU skal ha siste ordet i dette. Norge må ikkje gje frå seg råderetten til EU.
   
  Når då også eit knippe jusprofessorar, Eivind Smith, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at det er suverenitetsavståelse etter grunnlova å gå med i ACER, då er det på høg tid å gje regjeringa stoppordre!
   
  Sykehus i Agder-fylkene – utviklingen fremover
  Aust-Agder Senterparti har som utgangspunkt en trygg, moderne og forsvarlig sykehustjeneste for alle innbyggere i våre to fylker. For å oppnå dette må virksomheten desentraliseres så mye som mulig og sentraliseres når det er nødvendig.
   
  Fortatt tre sykehus – styrets strategiske vedtak 2015
   
  Styret i Sørlandet sykehus (SSHF) vedtok i 2015 at dette best kan skje ved at det fortsatt skal være sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ved alle de tre sykehusene skal det være akuttmottak. Alle har en dominerende lokalsykehus-funksjon for vanlige og alminnelige akutte og kroniske sykdommer og for mindre skader. Sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtidig det som før ble kalt mellomstore sentralsykehus. Alle faglige oppgaver skal være desentralisert så mye som mulig, ut fra faglige og økonomiske hensyn. Enkelte mer spesialiserte virksomheter er sentralisert til ett av sykehusene.
   
  Nåværende hovedstruktur må beholdes Sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal må på beste måte opprettholdes som tre selvstendige og nært samarbeidende enheter. Dette gir størst mulig nærhet av tjenestene for befolkningen og samtidig en sikkerhet for driften i ulike ekstreme situasjoner. Organiseringen må legge til rette for god faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med kvalitet, trivsel og rekrutteringskraft som kjennetegn.
   
  Eldrebølgen
   
  I årene som kommer vil antallet svært gamle mennesker øke sterkt. Disse har langt større behov for sykehustjenester enn yngre. De har vanligvis flere samtidige syk-dommer som gjør hjelpeoppgaven krevende. Spesialfaget for dette – geriatri – gir klart bedre tjeneste og må utvikles og utvides sterkt i alle tre sykehusene. Dette avlaster samtidig andre avdelinger i sykehuset. Arbeidet med dette må starte nå.
   
  Ingen «hovedsykehus»
   
  Aust-Agder Senterparti vil ta avstand fra nye begreper som «hovedsykehus». Virksomheten i Kristiansand og Arendal er tilnærmet like omfattende og krevende og bør omtales som – og i praksis være – supplerende og gjensidig berikende og derfor ikke gis ulik rang i noen sammenheng.
   
  Universitetssykehus?
   
  Befolkningen i opptaksområdet for SSHF er 300 000. Dette gir ikke grunnlag for universitetssykehus og Senterpartiet vil advare mot å bruke tid og krefter på planer om dette.
   
  Ny administrerende direktør
   
  Administrerende direktør må naturlig ut fra geografien i våre fylker ha sin base i Kristiansand, men kan med fordel flytte ut av sykehuset der og konsentrere arbeidet om mer langsiktige og strategiske faglige og organisatoriske spørsmål. Den daglige økonomiske og faglige ledelse må skje lokalt. Tilsetting av ny direktør bør skje med dette i tankene.
   
  Ikke alle vil bo i blokk!
  I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer
   
  til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.
   
  Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.
   
  Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.
   
  Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.
   
  Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.
   
  Spredt boligbygging må tillates!
   
  Ja til selveid jord
  Hva skjer med grunneierrettighetene?
   
  Hvem har myndighet over den eide jorda?
   
  Vi ser en økende forventning fra samfunnet om at areal som skal brukes til samfunnsnyttige formål som veier, turstier og rekreasjonsområder skal være nærmest gratis.
   
  I hele Agder og landet for øvrig, er store veiprosjekter under oppføring, veldig bra for samfunnets nytte og glede. Vi kommer lettere frem dit vi ønsker, mer effektiv varetransport, mindre kø og kortere transporttid. Til stor glede for oss alle, men som oftest en tragedie for den uheldige grunneier. Noen beslutter hvor veien eller turstien skal gå, slik må det være, men hva da med den uheldige grunneier som får dette over eller på eiendommen sin? Vi hører om betaling/erstatning på 0,48 øre kvadratmeter til noen, naboen får en annen pris, for samme type areal. I andre deler av Agder eller landet opereres det med andre priser.
   
  Der det skal etableres bymarker eller turområder for sentrumsbefolkningen er ofte grunneieren de siste som blir tatt med i diskusjonene om tilrettelegging og ansvar for turstier og arealer rundt. Det kommer først når det er bestemt at der skal turområdet eller bymarka ligge. For en grunneier kan det det bety at store områder blir båndlagt, at grunneier ikke kan disponere og forvalte sine egne arealer fritt, og at en blir «pålagt» å holde områdene ryddige og fine, uten hogst eller vindfall. Hva får grunneieren igjen for dette?
   
  Hva skjer hvis grunneieren, altså den som faktisk juridisk eier arealet ikke ser seg tjent med disse avtalene som må gjøres pga. samfunnets goder og beslutninger eier overhode ikke har hatt mulighet til å være en del av. Erstatningen/betalingen for arealet er så lav at det ikke er til noe eller det byttes ikke i tilsvarende arealer i andre områder og hvis du nekter å gå inn på den presenterte avtalen eksproprieres arealet og grunneier sitter fattig og handlingslammet tilbake. Dette oppleves som ran fra samfunnet. Det gir en følelse av at det du eier ikke har noen verdi, det gir en følelse av maktesløshet avmakt og tap av tillitt ovenfor storsamfunnet.
   
  Vi kan ikke som samfunn stille oss slik at vi tar oss til rette på annenmanns eiendom uten å gjøre ordentlig opp for oss. Areal har en verdi, det har det alltid hatt og kommer alltid til å ha, enten det brukes til skogsdrift, matproduksjon, turområder eller boligbygging og veier. Grunneieren må bli tatt på alvor, behandles med respekt og få betalt for sitt areal på en slik måte at det ikke føles som ran, men som et bidrag til samfunnet.
   
  Posten skal frem - til alle
  Historisk har vi i Norge vektlagt at alle skal ha rett på basalfunksjoner som strøm, postlevering og telefon, ja vei og gatelys for mange hører også med. De senere årene har digitale løsninger utfordret disse innarbeidede tradisjoner. Fokus på kost-nytte og konkurranseutsetting er sterkt medvirkende.
   
  Kost-nytte vurderingene har allerede resultert i at ulønnsomme kraft og telefonlinjer nå ikke erstattes i en del tilfeller. Slukkingen av FM nettet har medført at en del utkantområder ikke får fullgod DAB dekning. Utbyggingen av mobil, og særlig bredbåndsnettet har fortsatt mange sorte hull. Utbyggerne virker likevel fornøyd med at de fleste får et godt tilbud. Det som før var et gode alle skulle ha, er nå blitt et spørsmål om det lønner seg å gi alle samme tilbud.
   
  Posten har fått konkurranse på distribusjon av en del av sine tjenester. Post i butikk er kommet for å bli. Med stadig mer konkurranseutsetting av distribusjon av aviser, pakker, brev og reklame, blir prisene presset i sentrale strøk. I utkantene er det ikke samme konkurransen, og vi står nå overfor valget mellom et dårligere servicetilbud, eller høyere priser på tjenestene her.
   
  Det offentlige, og ikke minst den sittende regjering, har vært en pådriver for digitale løsninger. Det har akselerert behovet for ytterligere omstilling innen posten. Dette er meget sentraliserende, og det bør foretas en konsekvensutredning før Postens servicegrad reduseres ytterligere. Det er ikke bare regninger og kjærlighetsbrev som blir levert til folk over hele landet. Vi vil peke på områder innen helsevesenet med lab-prøver og medisiner blant annet, lokalaviser med posten som distributør, næringsdrivende innen en rekke områder, og nivået på digitale løsninger.
   
  Det må være et fullgodt høyhastighets bredbånd i distriktene før postombæringa reduseres ytterligere!
   
  Skal vi drukne i plast?
  Plastråstoff er billig og har gode egenskaper til mange formål. Det har ført til en sterk økning i bruk på bekostning av gjenbruk og minimering av for eksempel emballasjemengde. At det er billig, fører også til slutt at mye av det havner i naturen. Aust-Agder Senterparti ser med bekymring på dette. Plast brytes ikke ned naturlig og havner i næringskjeden med uante konsekvenser for dyr og mennesker.
   
  Vi ønsker en handlingsplan med mål om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige alternativer og å innføre regler som forbyr plastmaterialer der det finnes åpenbare miljøvennlige alternativ. Et eksempel er brøytestikker i plast, som heller kunne vært i tre.
   
   


   

   


  Nyheter

  Publisert 18.01.2019 - 07:12
  ugler_barn_foto_kuben21.jpg

  Ugler i KUBEN

  Søndag 20. januar åpner KUBEN kjøkkenet på Langsæ gård, der barn kan bli med og lage sin egen fine ugle.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.01.2019 - 06:41
  ingrid skårmo_edited-1117.jpg

  Eldreombud

  Interpellasjon til ordfører i bystyret den 24. januar 2019 fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.01.2019 - 08:22

  Slåsskamp i Blødekjær

  Politiet måtte i natt ordne opp da flere personer var involvert i en slåsskamp i Blødekjær. En person ble sendt til sykehus for sjekk.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.01.2019 - 11:48
  pass_illustrasjonsfoto_til _pressemeldingen11.jpg

  Nye passkontor i Agder politidistrikt

  I løpet av våren 2019 vil Agder politidistrikt få tre helt nye passkontor der publikum kan skaffe seg pass. Nytt utstyr i sikre lokaler, og medarbeidere med høy kompetanse, skal bidra til en sikker og god utstedelse av pass i Agder, skriver politiet i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.01.2019 - 06:02
  erik_songe-møller_foto_elin osnes-strand_aafk11.jpg

  Aust-Agders nye mobbeombud

  – Mobbeombudet skal bidra til at alle barn har et godt psykososialt miljø på ungdomskoler, barneskoler og i barnehager i Aust-Agder. Ombudet skal være en nøytral part i enkeltsaker og tilgjengelig for veiledning for elever, foresatte, skoler og kommuner, sier fylkesrådmann John G. Bergh på fylkeskommunens egne nettsider.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.01.2019 - 06:18

  Ville hoppe fra Tromøybrua

  Nødetatene fikk i morgentimene tirsdag forhindret at en person hoppet fra Tromøybrua.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 07.01.2019 - 16:48
  kristen taraldsen kakebilde11.jpg

  Kristen Georg Taraldsen

  Kristen Georg Taraldsen, journalist/forfatter, Arendal, ble født på Namnå i Solør den 1. april 1936. Han ble døpt i Grue kirke den 10. mai 1936. Under krigen flyttet familien til Moelv.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.01.2019 - 06:43
  gammel-eikeskog-ogsa-fra-knudansheia11.jpg

  Frivillig vern av tre skogsområder i Aust-Agder

  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sender ut forslag om vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Bygland og Iveland på høring. Dette utgjør i overkant av 3 000 dekar nytt verneareal i Aust-Agder.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.12.2018 - 07:16
  2016 06 08_solnedgang12.jpg

  Mot lysere tider

  Vintersolverv er det tidspunktet sola når sitt sydligste punkt. Da står den står i senit over Steinbukkens vendekrets, eller cirka 23,5 grader sørlig bredde. samtidig som den nordlige halvkule på sitt mørkeste.  Det er på dette tidspunkt, som varierer litt fra år til år, at solvervet skjer. I år er tidspunktet 21. desember  klokken 23.23 lokal tid.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.12.2018 - 09:47

  Tyv tatt på fersken, klarte å stikke av

  En grimstadmann tok en tyv på fersken inne på låven sin onsdag morgen, men tyven klarte å stikke av og hoppet på bussen til Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.12.2018 - 08:36
  ungdomsradet-2018-1911.jpg

  Fylkesmannens ungdomsråd

  Fylkesmannen i Aust- og Vest -Agder opprettet i 2017 et eget ungdomsråd. Ungdomsrådet er representert med ungdommer fra ulike kommuner i begge fylkene. I høst er det valgt inn nye medlemmer og vi har hatt vårt første møte, skriver Fylkesmannen i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.12.2018 - 17:45
  brann strømsbuveien_ foto_silje_vanessa_samuelsen11.jpg

  Døde etter boligbrann

  Det var full utrykking til brann i en leilighet i Strømsbuveien natt til søndag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.12.2018 - 10:19
  a magical moment21.jpg

  A Magical Moment

  Søndag 16. desember blir det julekonsert med Hanne Krogh, Johnny Logan, Thomas Ruud i Arendal Kulturhus, der også Arendalskoret deltar.

  » Les hele saken

  Arendalsuka

  Publisert 14.08.2018 - 19:26
  Bilde 14.08.2018, 18 43 36.jpg

  Glimt fra Arendalsuka 2018

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.12.2018 - 06:53
  husbrann parkveien11.jpg

  Husbrann i Parkveien

  Politiet meldte tirsdag morgen om brann i et bolighus i Parkveien i Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 14.01.2019 - 07:06
  silje hjemdal_foto_frp11.jpg

  Norsk barnevern er i endring

  Leserinnlegg fra Silje Hjemdal, medlem i Familie og kulturkomiteen, Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.12.2018 - 17:16

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,2 prosent

  Arbeidsledigheten i Aust-Agder faller, skriver NAV i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.11.2018 - 09:25
  vårbrus_arendal_trekkspillklubb_pressefoto12.jpeg

  Musikalsk førjulsforestilling med Arendal Trekkspillklubb

  Søndag 18 november inviterer Arendal Trekkspillklubb igjen til musikalsk førjulsforestilling i Arendal Kulturhus.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.11.2018 - 11:13
  aust-agder arv 201811.jpg

  Aust-Agder-Arv 2018 lanseres torsdag

  Årboken Aust-Agder-Arv lanseres på KUBEN torsdag 8. november.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.12.2018 - 17:21
  lars vidar moen140.jpg

  Fylkesrådmannens mektige lederteam

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.11.2018 - 10:40
  på havets bunn foto_håvard stenersen11.jpg

  Babyteater i Arendal Kulturhus

  Lørdag 17. november blir det babyteater med Thea Elisabeth Skallevold  i Lille Torungen.

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.11.2018 - 09:28
  lederteam ny fylkeskommune..11.jpg

  Syv nye fylkesdirektører på plass

  Ledelsen i den nye sammenslåtte fylkeskommunen tar form, syv av åtte fylkesdirektører er nå på plass.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.11.2018 - 10:46

  Vil gi tilskudd til ØIF Arendals europacupspill

  Fylkesrådmannen i Aust-Agder vil gi 75 000 kroner i støtte til europacupspill for ØIF Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.11.2018 - 11:28
  hilde høynes15.jpeg

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,3 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 1.293 personer. Det er 58 færre enn i forrige måned og 426 færre enn for ett år siden, skriver NAV i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 31.10.2018 - 09:00
  mon fuh02r_bilde-aama11.jpg

  Vin og frø gjorde ham rik og berømt

  Mons Fuhr tjente seg rik på vin og frø, men hans fall var stort, og endte med en landssvikdom. På kulturkvelden i KUBEN onsdag 31. oktober vil Alf Kjetil Igland fortelle oss mer om Fuhr.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 29.10.2018 - 08:43
  glatt_føre_josephsen_bilberging_snø311.jpg

  Mange med problemer på glatta

  Snøfallet natt til mandag har ført til flere trafikkuhell i hele Agder.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 27.10.2018 - 12:00
  klokkepinsing312.jpg

  Klokka stilles én time tilbake

  Natt til søndag 28. oktober går vi fra sommertid tilbake til normaltid.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.10.2018 - 12:30

  Trafikkulykke på E18 - to til sykehus

  To bilder var involvert i en trafikkulykke på E18 ved Tvedstrand torsdag formiddag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.10.2018 - 07:03
  langangsvassdraget_sagene_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Økt utslippstillatelse for ny E18

  Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, dette betyr i praksis økt utslippstillatelse som berører flere vann og vassdrag langs den nye veistrekningen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.10.2018 - 18:19
  trafikkulykke_02_stoa_rannekleiv_foto_nils_p_vigerstøl11.jpg

  Trafikkulykke på E18

  Tre biler skal være innvolvert i en trafikkulykke på E18 mellom Stoa og Rannekleiv. En person skal være fastklemt. Politi og nødetater er på stedet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.10.2018 - 10:11
  hove_glamping2_folkemøte111.jpg

  Sterk motstand mot Hove-planer

  Etter drøyt to døgn teller facebookgruppen mot de nye planene for Hove camping rundt 5500 medlemmer og rundt 300 møtte frem til det spontane folkemøtet ved campingen lørdag. Politisk var  kun Frp og MDG representert, ingen fra ledelsen eller styret i Hove- Drifts- og Utviklingsselskap var tilstede.

  » Les hele saken

  Sommer 2018

  Publisert 04.07.2018 - 16:31
  sandkrabber11.jpg

  Ukesrapport fra Hove: Krabber og monstre under sofaen

  På Hove camping er det sjelden kjedelig. Bare opplading mellom spilloppene

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.10.2018 - 12:26
  nelaug stasjon15.jpg

  Britiske tog på Arendalsbanen

  Et engelsk togselskap har vunnet anbudet om drift av Sørlandsbanen og Arendalsbanen.

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.10.2018 - 09:43
  brokke suleskard foto statens vegvesen12.jpg

  Brokke - Suleskard stenger 1. november

  Et av de sikreste tegn på vinter er at vegen mellom Sirdal og Setesdal stenger. Nå skjer det igjen. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2018 - 07:33
  gisle børge styve trio11.jpg

  Gisle Børge Styve Trio i Lille Torungen

  Onsdag 17. oktober besøker Gisle Børge Styve Trio Arendal Kulturhus. Trioen fremføder melodisk, vakker og groovy musikk, med fantastiske koringer og finstemt instrumentering, lover arrangøern.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.10.2018 - 07:30

  Bil havnet på taket

  En bil havnet på taket på Saltrød i natt og en person ble sendt til sykehus.

  Her er fra politiets logg.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.10.2018 - 09:22

  Søker om utvidelse i Heftingsdalen renovasjonsanlegg

  Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på cirka 30 år, opplyser Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 16:30
  pressebilde grønnmalt benk11.jpg

  På en grønnmalt benk i haven

  Tirsdag 9. oktober kommer "På en grønnmalt benk I haven – en forestilling av og med Underholdningsvogna" til Lille Torungen i Arendal Kulturhus.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 08:11
  sauer store torungen11.jpg

  Positiv til beitedyr i Raet

  Styret i Raet nasjonalpark ser positivt på bruk av beitedyr til rydding av parkområder, blant annet på Spornes. Man vil likevel ikke ta noen avgjørelse før alle rettigheter er avklart. Mer om dette og andre saker fra Raet nasjonalpark.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.10.2018 - 07:50

  Syv personer mistet livet i trafikken i Region sør i september

  Sju personer mistet livet i trafikken i Region sør i september. Dette er det høyeste antall omkomne på lang tid, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.09.2018 - 09:11
  fånefjelltunnelen_02_foto_statens_vegvesen11.jpg

  Fånefjelltunnelen åpner som planlagt

  Førstkommende torsdag, 27. september klokken 06.00 åpner riksveg 9 Fånefjelltunnelen i Bygland for gjennomkjøring. Trafikken kommer til å bli regulert med ledebil gjennom tunnelen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.09.2018 - 09:00

  Gikk amok med krykke

  En mann knuste flere vinduer på 7-Eleven i Arendal med en krykke mandag kveld.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.09.2018 - 08:27
  laks_nidelva_atle_carlsen_foto_tore_moe12.jpg

  Tok storlaks i Nidelva

  Søndag ble årets hittil største laks fanget i Nidelva, en rugg som veide nesten ti kilo og én meter lang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.09.2018 - 09:48
  frydentopp_høst11.jpg

  Høstjevndøgn

  I dag, 23. september, er det høstjevndøgn, det vil si at natt og dag er like lange, og fremover blir det mørket som dominerer. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.09.2018 - 08:38
  arne thomassen_pressefoto11.jpg

  Arne Thomassen blir Høyres fylkesordførerkandidat

  Agder Høyres nominasjonskomité har talt, og innstilt Lillesands-ordfører Arne Thomassen som sin kandidat til fylkesordførervervet for perioden 2019-2023.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.11.2018 - 10:31
  ingrid skårmo_edited-1116.jpg

  Takk til ansatte på Elim

  Leserinnlegg fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.09.2018 - 07:15

  Gikk seg vill i fjellet

  To kvinner måtte tirsdag kveld få hjelp fra Røde Kors for å finne ned fra Storefjellet i Åmli.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2018 - 16:24
  ryddedag_10ende klasse-fevik_hasla 0111.jpg

  Elever ryddet søppel

  Tirsdag formiddag stilte elever fra 10. klasse på Fevik skole med søppelsekker og tok et skikkelig krafttak for å renske friområdene på Haslatangen, til glede for de mange som bruker området

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.09.2018 - 08:03

  Eydehavn-seminaret 2018

  Lørdag 22. september arrangeres Eydehavn-seminaret 2018. Årets seminar har tittelen «Nils Hjelmtveit – en samfunnsbygger»

  » Les hele saken