Meiningsmåling

Mai er flaggmåneden fremfor noen, heiser du flagget eller setter opp balkongflagg på de offisielle flaggdagene?

 • 175%
   
 • 27%
   
 • 39%
   
 • 47%
   
 • Antall stemmer: 53

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.02.2018 kl. 07:26

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  ÅRSMØTE: Siste årsmøte i Aust-Agder Senterpartis historie ble avholdt 10. februar, nå blir partiet en del av Agder Senterparti. Her tar delegatene seg tid til å juble for Marte Olsbus sølvmedalje i OL. Foto: Aust-Aghder Senterparti.

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet til generaldebatt for rundt 60 delegater fra Bykle i nord til Risør og Lillesand i Sør. Senterpartiet er stolte av å ha aktive lokallag i alle fylkets kommuner, og alle var representert på årsmøtet.

  Oddbjørn Kylland fra Lillesand ble gjenvalgt som fylkesleder, Siv Brekka fra Arendal som studieleder og Lars Reidar Vasland fra Evje og Hornnes som styremedlem. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år, heter det i en pressemelding fra Aust-Agder Senterparti.

  Gjerstad Senterparti ved lokallagsleder Mona Hoel ble overrakt blomster og gratulasjoner for sin eventyrlige medlemsvekst de siste  årene – i løpet av fire år er antall medlemmer i Gjerstad Senterparti nesten tredoblet. 
   
  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å etablere Agder Senterparti fra 2019 – det vil si et nytt fylkeslag for hele Agder som følge av regionreformen. Dermed var dette det siste ordinære årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie.

  Årsmøtet ble selvsagt også preget av Marte Olsbus sølvmedalje i OL!


  Det ble vedtatt seks uttalelser:
   
  Spel ikkje poker med Norsk kraft!
  Stortinget skal handsame om Norge skal gå inn i EU sitt energibyrå, ACER. Saka gjeld kort og greitt om Norge skal ha råderetten over Nors kraft eller ikkje. Senterpartiet vil ha norsk råderett over norsk kraft.
   
  ACER, EU sitt energibyrå, er i stadig utvikling. Dagens regelverk – som er både stort og komplisert – er i endring, og EU sitt mål er ein energiunion. Nasjonale omsyn skal setjast til side, og EU skal få styring med kraftproduksjon og det skal bli «fri flyt» av kraft.
   
  Når no regjeringa vil at Norge skal slutte seg til ACER er det både tvilsamt om ein har oversikt over kva konsekvensar det har med dagens regelverk, og det er heilt i det blåblå kva konsekvensar det vil få seinare.
   
  Nasjonal kontroll over kraftressursar er ein hjørnestein for samfunnsutviklinga i Norge. Dette har fungert, og fungerer, rimeleg godt. Det er svært vanskeleg å forstå kvifor Norge skal gamble med dette. Her bør ein ta seg tid til å greie ut konsekvensane skikkeleg, og er ein det minste i tvil bør ein halde seg til det sikre.
   
  Norske styresmakter skal ha kontroll over norsk kraftprodusjon og sal av norsk kraft. Stortinget, ikkje EU skal ha siste ordet i dette. Norge må ikkje gje frå seg råderetten til EU.
   
  Når då også eit knippe jusprofessorar, Eivind Smith, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at det er suverenitetsavståelse etter grunnlova å gå med i ACER, då er det på høg tid å gje regjeringa stoppordre!
   
  Sykehus i Agder-fylkene – utviklingen fremover
  Aust-Agder Senterparti har som utgangspunkt en trygg, moderne og forsvarlig sykehustjeneste for alle innbyggere i våre to fylker. For å oppnå dette må virksomheten desentraliseres så mye som mulig og sentraliseres når det er nødvendig.
   
  Fortatt tre sykehus – styrets strategiske vedtak 2015
   
  Styret i Sørlandet sykehus (SSHF) vedtok i 2015 at dette best kan skje ved at det fortsatt skal være sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ved alle de tre sykehusene skal det være akuttmottak. Alle har en dominerende lokalsykehus-funksjon for vanlige og alminnelige akutte og kroniske sykdommer og for mindre skader. Sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtidig det som før ble kalt mellomstore sentralsykehus. Alle faglige oppgaver skal være desentralisert så mye som mulig, ut fra faglige og økonomiske hensyn. Enkelte mer spesialiserte virksomheter er sentralisert til ett av sykehusene.
   
  Nåværende hovedstruktur må beholdes Sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal må på beste måte opprettholdes som tre selvstendige og nært samarbeidende enheter. Dette gir størst mulig nærhet av tjenestene for befolkningen og samtidig en sikkerhet for driften i ulike ekstreme situasjoner. Organiseringen må legge til rette for god faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med kvalitet, trivsel og rekrutteringskraft som kjennetegn.
   
  Eldrebølgen
   
  I årene som kommer vil antallet svært gamle mennesker øke sterkt. Disse har langt større behov for sykehustjenester enn yngre. De har vanligvis flere samtidige syk-dommer som gjør hjelpeoppgaven krevende. Spesialfaget for dette – geriatri – gir klart bedre tjeneste og må utvikles og utvides sterkt i alle tre sykehusene. Dette avlaster samtidig andre avdelinger i sykehuset. Arbeidet med dette må starte nå.
   
  Ingen «hovedsykehus»
   
  Aust-Agder Senterparti vil ta avstand fra nye begreper som «hovedsykehus». Virksomheten i Kristiansand og Arendal er tilnærmet like omfattende og krevende og bør omtales som – og i praksis være – supplerende og gjensidig berikende og derfor ikke gis ulik rang i noen sammenheng.
   
  Universitetssykehus?
   
  Befolkningen i opptaksområdet for SSHF er 300 000. Dette gir ikke grunnlag for universitetssykehus og Senterpartiet vil advare mot å bruke tid og krefter på planer om dette.
   
  Ny administrerende direktør
   
  Administrerende direktør må naturlig ut fra geografien i våre fylker ha sin base i Kristiansand, men kan med fordel flytte ut av sykehuset der og konsentrere arbeidet om mer langsiktige og strategiske faglige og organisatoriske spørsmål. Den daglige økonomiske og faglige ledelse må skje lokalt. Tilsetting av ny direktør bør skje med dette i tankene.
   
  Ikke alle vil bo i blokk!
  I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer
   
  til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.
   
  Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.
   
  Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.
   
  Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.
   
  Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.
   
  Spredt boligbygging må tillates!
   
  Ja til selveid jord
  Hva skjer med grunneierrettighetene?
   
  Hvem har myndighet over den eide jorda?
   
  Vi ser en økende forventning fra samfunnet om at areal som skal brukes til samfunnsnyttige formål som veier, turstier og rekreasjonsområder skal være nærmest gratis.
   
  I hele Agder og landet for øvrig, er store veiprosjekter under oppføring, veldig bra for samfunnets nytte og glede. Vi kommer lettere frem dit vi ønsker, mer effektiv varetransport, mindre kø og kortere transporttid. Til stor glede for oss alle, men som oftest en tragedie for den uheldige grunneier. Noen beslutter hvor veien eller turstien skal gå, slik må det være, men hva da med den uheldige grunneier som får dette over eller på eiendommen sin? Vi hører om betaling/erstatning på 0,48 øre kvadratmeter til noen, naboen får en annen pris, for samme type areal. I andre deler av Agder eller landet opereres det med andre priser.
   
  Der det skal etableres bymarker eller turområder for sentrumsbefolkningen er ofte grunneieren de siste som blir tatt med i diskusjonene om tilrettelegging og ansvar for turstier og arealer rundt. Det kommer først når det er bestemt at der skal turområdet eller bymarka ligge. For en grunneier kan det det bety at store områder blir båndlagt, at grunneier ikke kan disponere og forvalte sine egne arealer fritt, og at en blir «pålagt» å holde områdene ryddige og fine, uten hogst eller vindfall. Hva får grunneieren igjen for dette?
   
  Hva skjer hvis grunneieren, altså den som faktisk juridisk eier arealet ikke ser seg tjent med disse avtalene som må gjøres pga. samfunnets goder og beslutninger eier overhode ikke har hatt mulighet til å være en del av. Erstatningen/betalingen for arealet er så lav at det ikke er til noe eller det byttes ikke i tilsvarende arealer i andre områder og hvis du nekter å gå inn på den presenterte avtalen eksproprieres arealet og grunneier sitter fattig og handlingslammet tilbake. Dette oppleves som ran fra samfunnet. Det gir en følelse av at det du eier ikke har noen verdi, det gir en følelse av maktesløshet avmakt og tap av tillitt ovenfor storsamfunnet.
   
  Vi kan ikke som samfunn stille oss slik at vi tar oss til rette på annenmanns eiendom uten å gjøre ordentlig opp for oss. Areal har en verdi, det har det alltid hatt og kommer alltid til å ha, enten det brukes til skogsdrift, matproduksjon, turområder eller boligbygging og veier. Grunneieren må bli tatt på alvor, behandles med respekt og få betalt for sitt areal på en slik måte at det ikke føles som ran, men som et bidrag til samfunnet.
   
  Posten skal frem - til alle
  Historisk har vi i Norge vektlagt at alle skal ha rett på basalfunksjoner som strøm, postlevering og telefon, ja vei og gatelys for mange hører også med. De senere årene har digitale løsninger utfordret disse innarbeidede tradisjoner. Fokus på kost-nytte og konkurranseutsetting er sterkt medvirkende.
   
  Kost-nytte vurderingene har allerede resultert i at ulønnsomme kraft og telefonlinjer nå ikke erstattes i en del tilfeller. Slukkingen av FM nettet har medført at en del utkantområder ikke får fullgod DAB dekning. Utbyggingen av mobil, og særlig bredbåndsnettet har fortsatt mange sorte hull. Utbyggerne virker likevel fornøyd med at de fleste får et godt tilbud. Det som før var et gode alle skulle ha, er nå blitt et spørsmål om det lønner seg å gi alle samme tilbud.
   
  Posten har fått konkurranse på distribusjon av en del av sine tjenester. Post i butikk er kommet for å bli. Med stadig mer konkurranseutsetting av distribusjon av aviser, pakker, brev og reklame, blir prisene presset i sentrale strøk. I utkantene er det ikke samme konkurransen, og vi står nå overfor valget mellom et dårligere servicetilbud, eller høyere priser på tjenestene her.
   
  Det offentlige, og ikke minst den sittende regjering, har vært en pådriver for digitale løsninger. Det har akselerert behovet for ytterligere omstilling innen posten. Dette er meget sentraliserende, og det bør foretas en konsekvensutredning før Postens servicegrad reduseres ytterligere. Det er ikke bare regninger og kjærlighetsbrev som blir levert til folk over hele landet. Vi vil peke på områder innen helsevesenet med lab-prøver og medisiner blant annet, lokalaviser med posten som distributør, næringsdrivende innen en rekke områder, og nivået på digitale løsninger.
   
  Det må være et fullgodt høyhastighets bredbånd i distriktene før postombæringa reduseres ytterligere!
   
  Skal vi drukne i plast?
  Plastråstoff er billig og har gode egenskaper til mange formål. Det har ført til en sterk økning i bruk på bekostning av gjenbruk og minimering av for eksempel emballasjemengde. At det er billig, fører også til slutt at mye av det havner i naturen. Aust-Agder Senterparti ser med bekymring på dette. Plast brytes ikke ned naturlig og havner i næringskjeden med uante konsekvenser for dyr og mennesker.
   
  Vi ønsker en handlingsplan med mål om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige alternativer og å innføre regler som forbyr plastmaterialer der det finnes åpenbare miljøvennlige alternativ. Et eksempel er brøytestikker i plast, som heller kunne vært i tre.
   
   


   

   


  Nyheter

  Publisert 22.05.2018 - 20:06
  tour_des_fjords_03_foto_eyvind_øyraas21.jpg

  Folkefest langs sykkelløypa

  Folk koste seg i solskinnet mens de ventet på sykkelrytterne i Tour des Fjords, og de heiet på alle, både syklistene, politiet og andre vaktmannskaper.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.05.2018 - 09:53
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu12.jpg

  Uholdbar myndighetsoverføring til EU

  Pressemelding fra Nei til EU v/ leder Katrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 22.05.2018 - 13:33
  skogbrann_lite_froland_mykland_juni_200811.jpg

  Stor og økende skogbrannfare

  Nettstedet yr.no advarer mot stor skogbrannfare den nærmeste tiden og ber folk være ytterst forsiktige med åpen ild.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 22.05.2018 - 08:00
  beggars blue_pressefoto11.jpeg

  Beggars Blue på Barrique

  Fredag kveld inntar danske Beggars Blue scenen på Barrique.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.05.2018 - 11:47

  To voksne og et barn reddet fra båtbrann

  En båt brant og sank ved Strømbroa søndag formiddag melder politiet på Twitter.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 05.05.2018 - 17:27
  nils p. revidert1115.jpg

  Hvor er det blitt av fisken i sjøen?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.05.2018 - 00:40
  modellfly_03_foto_nils_p_vigerstøl11.jpeg

  Piloter med beina planta på bakken

  De skyter som raketter opp fra flystripa i Fyresdal, jetfly og propellfly – moderne jagere og kampfly fra krigens dager og fortar de mest halsbrekkende manøver der oppe i det blå. Mens pilotene? Jo, de står trygt på bakken og kontrollerer det hele. Det er gutta i Agder Radiokontrollerte Modellflyklubb som er på pinsetur.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.05.2018 - 15:59

  Bil med campingvogn kolliderte med syklister

  To personer ble kjørt bort med ambulanse da en bil med campingvign kolliderte med flere syklister på riksvei 9 i Setesdal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.05.2018 - 11:01

  Vil svart arbeid i privatmarkedet til livs

  Kontrollen av arbeid i privatmarkedet vil øke denne våren og sommeren, dette som en reaksjon på en aksjon a-krimsenteret hadde mot malerbransjen høsten 2017, skriver politiet i en pressemelding.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.05.2018 - 08:54
  politi ill20.png

  Bilbrann ved Nørholmen

  Politiet fikk melding om en bilbrann ved Nørholmen i Grimstad onsdag morgen.Dette og andre saker fra politiloggen kan du lese her.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.05.2018 - 16:16
  gateentreprenørene11.jpeg

  Gateentreprenørene i farta

  I 2016 etablerte Kirkens Bymisjon Arendal sammen med NAV og Arendal kommune virksomheten Gateentreprenørene. Tanken er kort og godt å hente inn unge mennesker som sliter med å komme seg ut i arbeidslivet og delta i fellesskapet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.05.2018 - 11:16

  Flere skadet i forbindelse med sykkelrittet Herefoss rundt

  Fire ble sendt til sykehus og én til legevakta etter en velt i sykkelrittet Herefoss rundt.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.05.2018 - 07:10
  norsk hagebruksmuseum321.jpg

  Sesongåpner med vårmarked

  Søndag 20. mai  åpner Norsk Hagebruksmuseum sesongen med sitt  tradisjonsrike vårmarked.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 11.05.2018 - 07:35

  Anbefaler konsesjon for videre drift av Fosstveit kraftverk

  Fylkesutvalget råder NVE til å gi konsesjon til Bekk og Strøm AS til Fosstveit kraftverk, under forutsetning av at det gjennomføres tiltak for å bedre forholdene for passerende fisk. Dette ble vedtatt i utvalgsmøtet 8. mai.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.05.2018 - 09:15
  17_edited-112.jpg

  Togrutene i Arendal 17. mai

  Her er en oversikt over togrutene i Arendal 17. mai.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.05.2018 - 08:01
  helge andré njåstad13.jpg

  Bedre tider for mikrobryggeriene

  Innlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.05.2018 - 21:54
  russen_tut_og_skål_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Tut og skål i Barbu

  Russefeiringen har vært igang en stund nå, og sin vane tro stiller russen seg opp i rundkjøringer for å få oppmerksomhet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.05.2018 - 07:40

  Endringer i åpningstider ved trafikkstasjonene på Agder

  Selvbetjeningsløsninger erstatter mange trafikkstasjonsbesøk.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.05.2018 - 12:12
  håkon_ness_strandrydding111.jpg

  Små og store ryddet strand

  Mange brukte lørdagen til å plukke søppel, ikke minst plast, langs strender og rullestein i distriktet. På Haslatangen traff vi nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen, som hadde tatt med familie og venner for å gjøre en innsats.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.05.2018 - 11:13
  helge andré njåstad12.jpg

  Eiendomsskatt er som narkotika for norske kommuner

  Leserinnlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.05.2018 - 17:01
  birtehelg4.JPG

  Mellom vinter og vår til fjells

  Selv om de første vårblomstene langs kysten for lengst har sprunget ut i fargerik glede etter dvalen, sliter ennå fjellet med å komme ut av vinterens kalde klør. 

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.05.2018 - 08:35
  kart_gang_sykkelsti_natvig11.jpg

  Vil ha ny gang og sykkelsti på Natvik

  Fylkesrådmannen i Aust-Agder John G. Bergh foreslår overfor fylkesutvalget at det igangsettes arbeid med ny gang- og sykkelsti på Natvig. Saken kommer opp i utvalget 8. mai.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.05.2018 - 08:21

  Tannhelsetjenesten bør likestilles med legetjenesten

  Folk flest vil ha tannbehandling inn i trygdesystemet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.05.2018 - 06:57
  kronprinsparet_portrett_beskjært_2016_foto_jørgen_gomnes_det_kongelige_hoff11.jpg

  Storstilt markering av Konvoibyens 50-årsjubileum

  Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit blir hovedgjester når Konvoibyen i Risør markerer sitt 50-årsjubileum på frigjørings- og veterandagen tirsdag 8. mai.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.05.2018 - 16:20
  Galleri Aspekt.jpg

  Joon Vaagsvold i Galleri Aspeckt

  I kveld, 3.mai, er det høytidelig åpning av ny utstilling i Galleri Aspect, Østre Strandga i Kristiansand, med Joon Vaagsvold.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.05.2018 - 10:11

  Kolbjørn får beholde ferjeleiet innerst i Vika

  MF Kolbjørn får beholde ferjeleiet innerst i Kolbjørnsvik, det ble klart etter at et enstemmig kommuneplanutvalg gikk inn for dette onsdag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 01.05.2018 - 17:59
  fullt hus.JPG

  Stort 1.mai fremmøte på Eydehavn

  Til tross for en råkald og regnfull dag trakk årets 1. mai arrangement på Eydehavn flere folk enn slik det har vært de siste årene.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.04.2018 - 06:54
  politi illustrasjon1117.jpg

  Reddet mann opp av sjøen

  En mann ble reddet opp av sjøen på Tyholmen og en større gressbrann i Åmli er hva man kan lese om i helgens politilogg.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 30.04.2018 - 06:30

  1. mai-programmet for Agder

  Hvem taler hvor og når? Her er programmet for 1. mai i Agder.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.04.2018 - 08:10
  gapahuk_raet_hoveodden11.jpeg

  Nytt fra Raet nasjonalpark

  Gapahuk, samarbeid om mastergrad i kystøkologi, kunstutstilling og byggsaker var blant sakene som ble behandlet på styremøtet i Raet nasjonalpark. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 28.04.2018 - 07:10
  nav illustrasjonsfoto114.jpg

  Aust-Agders bruttoledighet fortsetter å synke

  Ledigheten i Aust-Agder er på 2,7 prosent og utgjør 1.564 personer. Det er 172 færre enn i forrige måned og 269 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med april 2017 ifølge NAV.

  » Les hele saken

  Minneord

  Publisert 20.12.2017 - 09:17

  Til minne om fru Kitty Ottersland

  Av Olaf Nordbø Bakke, Kokkeplassen, Hisøy.

  Tidl. avdelingsoverlege, ASA

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 26.04.2018 - 09:52

  Starter rehabilitering av Fånefjell-tunnelen

  Midt i mai starter arbeidene på utsiden av Fånefjell-tunnelen på riksvei 9 i Bygland i Setesdal. Onsdag ble det klart at B.S. Graveservice AS fra Hauge i Dalane skal gjøre jobben for Statens vegvesen, skriver etaten i en pressemelding. 

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.04.2018 - 09:11
  john_g_berg_og_arild_eielsen_foto_fylkeskommunen111.jpeg

  John G. Berg formelt ansatt som ny fylkesrådmann

  Aust-Agders fylkesrådmann gjennom 26 år tok farvel med fylkeskommunen etter fylkestinget tirsdag. Fra onsdag overtar John G. Bergh. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 25.04.2018 - 08:28
  lars_helge_birkelland_marte_olsbu_simen_spieler_nilsen_foto_fylkeskommunen111.jpeg

  Hedret av fylkestinget

  Aust-Agders tre idrettsikoner, Marte Olsbu, Siemen Spieler Nilsen og Lars Helge Birkeland ble tirsdag hyllet av et samlet fylkesting for deres flotte prestasjoner under OL i Pyeongchang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 24.04.2018 - 08:57

  Ranselpost bør erstattes av digital post

  Retningslinjer for reklame og informasjon i de kommunale grunnskolene i Arendal kommer opp i bystyremøte 26. april. Et av spørsmålene er hvor grensen for tillatt informasjon går. Et annet er om "ranselpost" bør erstattes av digital post.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.04.2018 - 11:50
  fiskemottaket_barbu_kjølelageret_ny_kai_2018_lite11.jpg

  Ny kai i Barbu tar form

  60 meter med ny kai for fiskebåter og redningsskøyte skal stå ferdig i Barbu etter sommeren, nå går arbeidene for fullt.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 23.04.2018 - 11:28

  Fløyet til sykehus etter trafikkulykke

  En person er fløyet med luftambulanse til sykehuset i Arendal etter en trafikkulykke ved Gjernes i Risør.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.04.2018 - 16:47

  Elg sparket dame

  Under et besøk på Elgtun i Byglandsfjeor forsøkte en elg å ta damens veske, så sparket den henne i fjeset.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.04.2018 - 09:00
  27102015 12 bjellandstrand_edited-111.jpg

  Seks millioner til tiltak mot marin forsøpling

  Miljødirektoratet har tildelt seks millioner kroner til ti prosjekter for tiltak mot marin forsøpling i Agderfylkene i 2018.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.04.2018 - 05:21

  Nye Veier AS søker om endret utslippstillatelse

  Nye Veier AS søker Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder endret utslippstillatelse for E18 Tvedestrand-Arendal, noe som i praksis betyr tillatelse til økte utslipp.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.04.2018 - 08:39
  nytt_p-hus_tyholmen11.jpg

  Vil bygge nytt P-hus på Tyholmen

  Rådmannen foreslår at Arendal bystyre vedtar at kommunen skal være med å etablere nytt P-hus på Tyholmen. Saken kommer opp i formannskapet torsdag 19. april og i bystyret torsdag 26. april.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 18.04.2018 - 07:29

  Dødsulykke i Grimstad

  En person omkom i forbindelse med en utforkjøring ved Temse tirsdag kveld.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.04.2018 - 12:19
  bjørn berge e b - pressebilde11.jpg

  Bjørn Berge Electric Band på Barrique

  Lørdag 21. april blir det heftig blues- og rock når Bjørn Berge Electric Band entrerer scenen på Barrique i regi av Arendal Bluesklubb.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.04.2018 - 09:25
  jan tore og einar bjørn11.jpeg

  Foredragskveld på Eydehavn-museet

  Onsdag kveld 25. april er det maritim kveld med litterært innslag på industrimuseet på Eydehavn. Da kommer forfatter av boken «Motorskipene fra Arendal, Jan Tore Knudsen, og Einar Bjørn Vigerstøl fra Historielaget med hvert sitt foredrag.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.04.2018 - 11:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium111.jpg

  Desinformasjon, manipulert sannhet i mediene

  Leserinnlegg av Frode Astrup Filseth, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 17.04.2018 - 06:28
  kart_tursti_staubø_arendal_kommune11.jpg

  Vil erverve eiendom til tursti på Staubø

  Rådmannen i Arendal foreslår at formannskapet vedtar å kjøpe eiendommen, gårdsnummer 74, bruksnummer 42, regulert som friområde i reguleringsplanen for Yttrebø på Tverrdalsøy, i forbindelse med tursti opparbeidet av  Tverrdalsøy Velforening. Saken kommer opp i formannskapet torsdag 19. april.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.04.2018 - 08:12
  vårbrus_arendal_trekkspillklubb_pressefoto11.jpeg

  Full fart med vårbrus i gamle rådhus

  Førstkommende helg blir de vårkonserter med trekkspill, viser, ragtime og korsang i Arendal gamle rådhus og Tvedestrand rådhus. Den første i Arendal lørdag 21. april, dagen etter i Tvedestrand.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.04.2018 - 11:30
  anita_skorgan_pressebilde31.jpeg

  Anita Skorgan - Veien hit

  Endelig er Anita Skorgan klar med en konsert og fortelling om musikken og menneskene som har formet henne til å bli den artisten hun er. Søndag 22. april kommer hun til Arendal kulturhus med forestillingen Veien hit.

  » Les hele saken