Meiningsmåling

Flere politikere vil bytte ut Arendals slagord «Varm, stolt og utadvendt». Synes du det er på tide å finne et nytt slagord for byen?

 • 126%
   
 • 260%
   
 • 313%
   
 • 40%
   
 • Antall stemmer: 38

Dagens Harald

Ingressbilde

I disse olympiske dager er det vel et krav til norske utøvere å ha astma?

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.02.2018 kl. 07:26

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  ÅRSMØTE: Siste årsmøte i Aust-Agder Senterpartis historie ble avholdt 10. februar, nå blir partiet en del av Agder Senterparti. Her tar delegatene seg tid til å juble for Marte Olsbus sølvmedalje i OL. Foto: Aust-Aghder Senterparti.

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet til generaldebatt for rundt 60 delegater fra Bykle i nord til Risør og Lillesand i Sør. Senterpartiet er stolte av å ha aktive lokallag i alle fylkets kommuner, og alle var representert på årsmøtet.

  Oddbjørn Kylland fra Lillesand ble gjenvalgt som fylkesleder, Siv Brekka fra Arendal som studieleder og Lars Reidar Vasland fra Evje og Hornnes som styremedlem. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år, heter det i en pressemelding fra Aust-Agder Senterparti.

  Gjerstad Senterparti ved lokallagsleder Mona Hoel ble overrakt blomster og gratulasjoner for sin eventyrlige medlemsvekst de siste  årene – i løpet av fire år er antall medlemmer i Gjerstad Senterparti nesten tredoblet. 
   
  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å etablere Agder Senterparti fra 2019 – det vil si et nytt fylkeslag for hele Agder som følge av regionreformen. Dermed var dette det siste ordinære årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie.

  Årsmøtet ble selvsagt også preget av Marte Olsbus sølvmedalje i OL!


  Det ble vedtatt seks uttalelser:
   
  Spel ikkje poker med Norsk kraft!
  Stortinget skal handsame om Norge skal gå inn i EU sitt energibyrå, ACER. Saka gjeld kort og greitt om Norge skal ha råderetten over Nors kraft eller ikkje. Senterpartiet vil ha norsk råderett over norsk kraft.
   
  ACER, EU sitt energibyrå, er i stadig utvikling. Dagens regelverk – som er både stort og komplisert – er i endring, og EU sitt mål er ein energiunion. Nasjonale omsyn skal setjast til side, og EU skal få styring med kraftproduksjon og det skal bli «fri flyt» av kraft.
   
  Når no regjeringa vil at Norge skal slutte seg til ACER er det både tvilsamt om ein har oversikt over kva konsekvensar det har med dagens regelverk, og det er heilt i det blåblå kva konsekvensar det vil få seinare.
   
  Nasjonal kontroll over kraftressursar er ein hjørnestein for samfunnsutviklinga i Norge. Dette har fungert, og fungerer, rimeleg godt. Det er svært vanskeleg å forstå kvifor Norge skal gamble med dette. Her bør ein ta seg tid til å greie ut konsekvensane skikkeleg, og er ein det minste i tvil bør ein halde seg til det sikre.
   
  Norske styresmakter skal ha kontroll over norsk kraftprodusjon og sal av norsk kraft. Stortinget, ikkje EU skal ha siste ordet i dette. Norge må ikkje gje frå seg råderetten til EU.
   
  Når då også eit knippe jusprofessorar, Eivind Smith, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at det er suverenitetsavståelse etter grunnlova å gå med i ACER, då er det på høg tid å gje regjeringa stoppordre!
   
  Sykehus i Agder-fylkene – utviklingen fremover
  Aust-Agder Senterparti har som utgangspunkt en trygg, moderne og forsvarlig sykehustjeneste for alle innbyggere i våre to fylker. For å oppnå dette må virksomheten desentraliseres så mye som mulig og sentraliseres når det er nødvendig.
   
  Fortatt tre sykehus – styrets strategiske vedtak 2015
   
  Styret i Sørlandet sykehus (SSHF) vedtok i 2015 at dette best kan skje ved at det fortsatt skal være sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Ved alle de tre sykehusene skal det være akuttmottak. Alle har en dominerende lokalsykehus-funksjon for vanlige og alminnelige akutte og kroniske sykdommer og for mindre skader. Sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtidig det som før ble kalt mellomstore sentralsykehus. Alle faglige oppgaver skal være desentralisert så mye som mulig, ut fra faglige og økonomiske hensyn. Enkelte mer spesialiserte virksomheter er sentralisert til ett av sykehusene.
   
  Nåværende hovedstruktur må beholdes Sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal må på beste måte opprettholdes som tre selvstendige og nært samarbeidende enheter. Dette gir størst mulig nærhet av tjenestene for befolkningen og samtidig en sikkerhet for driften i ulike ekstreme situasjoner. Organiseringen må legge til rette for god faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med kvalitet, trivsel og rekrutteringskraft som kjennetegn.
   
  Eldrebølgen
   
  I årene som kommer vil antallet svært gamle mennesker øke sterkt. Disse har langt større behov for sykehustjenester enn yngre. De har vanligvis flere samtidige syk-dommer som gjør hjelpeoppgaven krevende. Spesialfaget for dette – geriatri – gir klart bedre tjeneste og må utvikles og utvides sterkt i alle tre sykehusene. Dette avlaster samtidig andre avdelinger i sykehuset. Arbeidet med dette må starte nå.
   
  Ingen «hovedsykehus»
   
  Aust-Agder Senterparti vil ta avstand fra nye begreper som «hovedsykehus». Virksomheten i Kristiansand og Arendal er tilnærmet like omfattende og krevende og bør omtales som – og i praksis være – supplerende og gjensidig berikende og derfor ikke gis ulik rang i noen sammenheng.
   
  Universitetssykehus?
   
  Befolkningen i opptaksområdet for SSHF er 300 000. Dette gir ikke grunnlag for universitetssykehus og Senterpartiet vil advare mot å bruke tid og krefter på planer om dette.
   
  Ny administrerende direktør
   
  Administrerende direktør må naturlig ut fra geografien i våre fylker ha sin base i Kristiansand, men kan med fordel flytte ut av sykehuset der og konsentrere arbeidet om mer langsiktige og strategiske faglige og organisatoriske spørsmål. Den daglige økonomiske og faglige ledelse må skje lokalt. Tilsetting av ny direktør bør skje med dette i tankene.
   
  Ikke alle vil bo i blokk!
  I lengre tid har både sentrale og kommunale myndigheter arbeidet for å konsentrere bruk av arealer
   
  til f.eks. boligbygging. Dette går ut over bosettingen i distriktene.
   
  Et av argumentene som blir brukt, er innbyggernes mulighet til å benytte seg av kollektivtilbud for å redusere forurensning ved transport. Selv om du bor i tettbygd strøk er det ikke gitt at du kan gå til arbeidsplassen din, og du har heller ikke noe krav på deg til å benytte det tilbudet som går forbi døra di.
   
  Forurensning fra boligen kan, med dagens teknologi håndteres på en tilfredsstillende måte. Det kan i det store og hele være enklere å få orden på slike ting der det ikke er så tett med naboer at du må ha avtale med naboen om alt du skal foreta deg på utsiden av boligen. Dessuten kan også folk på bygda kjøre el-bil.
   
  Vi ønsker at folk skal kunne velge hvor de vil bo. Dersom Norge skal kunne ta i bruk alle sine ressurser må det bo folk over hele landet. De som ønsker å bo spredt må også få den tilretteleggingen og respekten fra samfunnet som de fortjener. Vi vil peke på at de som velger å bo grisgrendt, selv må bære kostnadene med vann, kloakk, vei og vedlikehold av dette.
   
  Fornyelse i utkantområdene i form av nye boliger med barnefamilier er nødvendig for a hindre at bygdene blir gradvis avfolket. Alle trenger å høre til i et livskraftig samfunn.
   
  Spredt boligbygging må tillates!
   
  Ja til selveid jord
  Hva skjer med grunneierrettighetene?
   
  Hvem har myndighet over den eide jorda?
   
  Vi ser en økende forventning fra samfunnet om at areal som skal brukes til samfunnsnyttige formål som veier, turstier og rekreasjonsområder skal være nærmest gratis.
   
  I hele Agder og landet for øvrig, er store veiprosjekter under oppføring, veldig bra for samfunnets nytte og glede. Vi kommer lettere frem dit vi ønsker, mer effektiv varetransport, mindre kø og kortere transporttid. Til stor glede for oss alle, men som oftest en tragedie for den uheldige grunneier. Noen beslutter hvor veien eller turstien skal gå, slik må det være, men hva da med den uheldige grunneier som får dette over eller på eiendommen sin? Vi hører om betaling/erstatning på 0,48 øre kvadratmeter til noen, naboen får en annen pris, for samme type areal. I andre deler av Agder eller landet opereres det med andre priser.
   
  Der det skal etableres bymarker eller turområder for sentrumsbefolkningen er ofte grunneieren de siste som blir tatt med i diskusjonene om tilrettelegging og ansvar for turstier og arealer rundt. Det kommer først når det er bestemt at der skal turområdet eller bymarka ligge. For en grunneier kan det det bety at store områder blir båndlagt, at grunneier ikke kan disponere og forvalte sine egne arealer fritt, og at en blir «pålagt» å holde områdene ryddige og fine, uten hogst eller vindfall. Hva får grunneieren igjen for dette?
   
  Hva skjer hvis grunneieren, altså den som faktisk juridisk eier arealet ikke ser seg tjent med disse avtalene som må gjøres pga. samfunnets goder og beslutninger eier overhode ikke har hatt mulighet til å være en del av. Erstatningen/betalingen for arealet er så lav at det ikke er til noe eller det byttes ikke i tilsvarende arealer i andre områder og hvis du nekter å gå inn på den presenterte avtalen eksproprieres arealet og grunneier sitter fattig og handlingslammet tilbake. Dette oppleves som ran fra samfunnet. Det gir en følelse av at det du eier ikke har noen verdi, det gir en følelse av maktesløshet avmakt og tap av tillitt ovenfor storsamfunnet.
   
  Vi kan ikke som samfunn stille oss slik at vi tar oss til rette på annenmanns eiendom uten å gjøre ordentlig opp for oss. Areal har en verdi, det har det alltid hatt og kommer alltid til å ha, enten det brukes til skogsdrift, matproduksjon, turområder eller boligbygging og veier. Grunneieren må bli tatt på alvor, behandles med respekt og få betalt for sitt areal på en slik måte at det ikke føles som ran, men som et bidrag til samfunnet.
   
  Posten skal frem - til alle
  Historisk har vi i Norge vektlagt at alle skal ha rett på basalfunksjoner som strøm, postlevering og telefon, ja vei og gatelys for mange hører også med. De senere årene har digitale løsninger utfordret disse innarbeidede tradisjoner. Fokus på kost-nytte og konkurranseutsetting er sterkt medvirkende.
   
  Kost-nytte vurderingene har allerede resultert i at ulønnsomme kraft og telefonlinjer nå ikke erstattes i en del tilfeller. Slukkingen av FM nettet har medført at en del utkantområder ikke får fullgod DAB dekning. Utbyggingen av mobil, og særlig bredbåndsnettet har fortsatt mange sorte hull. Utbyggerne virker likevel fornøyd med at de fleste får et godt tilbud. Det som før var et gode alle skulle ha, er nå blitt et spørsmål om det lønner seg å gi alle samme tilbud.
   
  Posten har fått konkurranse på distribusjon av en del av sine tjenester. Post i butikk er kommet for å bli. Med stadig mer konkurranseutsetting av distribusjon av aviser, pakker, brev og reklame, blir prisene presset i sentrale strøk. I utkantene er det ikke samme konkurransen, og vi står nå overfor valget mellom et dårligere servicetilbud, eller høyere priser på tjenestene her.
   
  Det offentlige, og ikke minst den sittende regjering, har vært en pådriver for digitale løsninger. Det har akselerert behovet for ytterligere omstilling innen posten. Dette er meget sentraliserende, og det bør foretas en konsekvensutredning før Postens servicegrad reduseres ytterligere. Det er ikke bare regninger og kjærlighetsbrev som blir levert til folk over hele landet. Vi vil peke på områder innen helsevesenet med lab-prøver og medisiner blant annet, lokalaviser med posten som distributør, næringsdrivende innen en rekke områder, og nivået på digitale løsninger.
   
  Det må være et fullgodt høyhastighets bredbånd i distriktene før postombæringa reduseres ytterligere!
   
  Skal vi drukne i plast?
  Plastråstoff er billig og har gode egenskaper til mange formål. Det har ført til en sterk økning i bruk på bekostning av gjenbruk og minimering av for eksempel emballasjemengde. At det er billig, fører også til slutt at mye av det havner i naturen. Aust-Agder Senterparti ser med bekymring på dette. Plast brytes ikke ned naturlig og havner i næringskjeden med uante konsekvenser for dyr og mennesker.
   
  Vi ønsker en handlingsplan med mål om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige alternativer og å innføre regler som forbyr plastmaterialer der det finnes åpenbare miljøvennlige alternativ. Et eksempel er brøytestikker i plast, som heller kunne vært i tre.
   
   


   

   


  Nyheter

  Publisert 22.02.2018 - 16:57

  Snøscooter gikk gjennom isen

  Politiet meldte litt før klokken 13 torsdag at en snøscooter har gått gjennom isen på Esbuvatn i Åmli.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 14:28
  lisbeth rugtvedt, nasjonalforeningen for folkehelsen11.jpg

  Meningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

  Leserinnlegg av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 22.02.2018 - 11:44
  birtedalen11.jpeg

  Vinterferie – med drømmevær

  Sjelden har vel vær og føre klaffet så godt med vinterferien som nå. I innlandet ligger snøen dyp alle steder, og med fristende løypenett innover skog, fjell og hei – for ikke på snakke om forholdene i alpinbakkene.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.02.2018 - 14:45
  snøkaos0412.jpg

  Snøskader på skog og strømnett

  Vinterens store snøfall over Sørlandet har gitt store skader både på skog og strømnett. Det forrige med tilsvarende skadeomfang var så seint som i november 2016. Nå bør skogbehandlingen i kraftlinjetraseene  endres for å gi mer stabile kanter, skriver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 21.02.2018 - 09:05
  lasse åklund_macbeth_pressefoto11.jpeg

  Macbeth og Shakespeare i Lille Torungen

  Det blir figurteater av og med Lasse Åkerlund i Lille Torungen søndag 4. mars og det er intet ringere enn Shakespeares Macbeth som settes opp, om enn i en noe utradisjonell variant.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 08:43
  anniken solfjeld pedersen og ingrid skårmo11.jpg

  Sivilisasjonen slutter ved Neskil Bru

  I en interpellasjon til bystyret 15. februar tok de to interpellantene Ingrid Skårmo, Frp, og Anniken Solfjeld Pedersen,Ap, opp situasjonen for innbyggerne i Arendal øst. De to er ikke fornøyd med ordførerens svar. Her bringer vi både interpellasjonen og svaret.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.02.2018 - 14:45
  åge sten nilsen the show must go on x_pressefgoto.11.jpeg

  The Show Must Go On X

  Åge Sten Nilsen er av mange kåret til Skandinavias beste Queen- og Freddie Mercury tolker. Nå leggerhan og hans faste ensemble ut på sin aller siste Queen-reise. Det skjer i Arendal Kulturhus, Store Torungen, fredag 2. mars.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 20.02.2018 - 08:13
  politi ill 05115.jpg

  Sprengningsuhell på nye E18

  Politiet fikk mandag kveld melding om en mindre sprengningsulykke i forbindelse med arbied på nye E18 Arendal Tvedestrand.

  Om dette og andre saker fra politiets logg her.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 19.02.2018 - 08:33
  jelly roll men_pressefoto11.jpeg

  The Jelly Roll Men på Barrique

  Fredag 23. februar spiller The Jelly Roll Men på Barrique i regi av Arendal Bluesklubb. Med i bandet, som har fått knallgode kritikker siste tiden, blant annet i tidsskriftet Bluesnews, er også Øyvind Stølefjell fra Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.02.2018 - 19:41
  raet - bilde av mink med fugleunge_foto_sakspapirene _fylkesmannen21.jpg

  Mink truer sjøfuglbestanden i Raet

  Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Raet nasjonalparkstyre samarbeider om å ta ut mink i viktige hekkeområder for sjøfugl i Raet nasjonalpark, heter det i en meddelelse fra Fylkesmannen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.02.2018 - 07:10
  snøvær411.jpg

  Snøværet over - for denne gang

  Den våte, tunge snøen som lavet ned torsdag kveld og natt til fredag, har satt sitt preg på distriktet, med glatte veier og flere trafikkikale problemer og uhell. Og mang en villaeier kan se frem til en «spa-helg».

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 16.02.2018 - 06:16
  fakkeltog mot mobbing 0213.jpg

  Voksne på skolen mobber elever

  Ferske tall fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 461 elever i Aust- og Vest Agder opplever at de blir mobbet av voksne som arbeider på skolen, heter det i en pressemeddelelse fra Fylkesmannen, som tar informasjonen alvorlig.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.02.2018 - 11:57
  naf21.jpg

  Nytt NAF Senter i Arendal

  Norges Automobil Forbund vil åpne nytt NAF Senter i de gamle lokalene på Stoa i Arendal. Planen er å åpne primo august i år.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.02.2018 - 09:51

  Dødsulykke i Froland

  En person omkom da en bil har kjørte av veien ved Mårvannsletta i Froland. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.02.2018 - 09:14
  spilluka 2013.jpg

  Spilluke med NM og VM-kvalik

  Neste uke er det vinterferie og klart for Spilluka i Arendal.

  Fullstendig oversikt under artikkelen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 10:15

  Hvem? Hva? Hvordan?

  Går vi på akkord med vår identitet?

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, Arendal Arbeiderparti, vararepresentant i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 15.02.2018 - 06:45
  omkjøring i forbindelse med stenging av blødekjærtunnelen 0311.jpg

  Nå stenges Blødekjærtunnelen - store utfordringer for trafikkavviklingen

  Som tidligere varslet vil Blødekjærtunnelen i Arendal stenges fredag 16. februar kl. 2100 og være stengt frem til mandag 5. mars kl. 0600. Dette medfører store traffikale omlegginger i forbindelse med omkjøringsveier.  Vi bringer her vegvesenets pressemelding vedrørende omkjøring i sin helhet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 12:15
  arendal_pollen11.jpg

  Vil ha søndagsåpne butikker i sommer

  I ablikk.nos meningsmåling svarer 78 prosent at de er for å ha søndagsåpne butikker i Arendal til sommeren.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 11:05
  fylkeshuset14.jpg

  Vil oppgradere fylkeshuset

  Fylkestinget vedtok tirsdag at fylkesrådmannen får fullmakt til å utarbeide et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om leie av lokaler i fylkeshuset.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 08:59

  Byantikvar - kulturminneforvalter

  Interpellasjon til Arendal bystyre torsdag 15. februar,   v/ordføreren, fra Kristin Lorentsen, Arbeiderpartiet.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 10:05

  Mann døde i ulykke

  En mann døde etter at han ble overkjørt av en gravemaskin under artbeid på en vei i Gjerstad.

  » Les hele saken

  Annonseartikkel

  Publisert 20.09.2017 - 21:18
  4. n36002 - høllefjorden-søgne11.jpg

  Tjen penger på utleie av hytta

  Lei ut hytta eller feriehuset når du selv ikke bruker den, og tjen gode penger. Novasol er størst i Norden på utleie av feriehus og hytter, og sørger for den servicen og tryggheten du behøver som eier.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 08:01
  stuenes skole12.jpg

  Stuenes skole fikk pris for antimobbearbeid

  I forbindelse med fylkestingets møte tirsdag ble Stuenes skole tildelt fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing 2017.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 08:00

  Storordre til Kitron

  Kitron har mottatt en ordre på produksjon relatert til en ny produktlinje innen industri. Det totale beløpet er rundt 17 millioner euro over en fireårsperiode.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 14.02.2018 - 07:55

  Ga fem millioner til kunstsilo i Kristiansand

  Aust-Agder fylkestinget vedtok tirsdag å bevilge et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) som medfinansiering til en kunstsilo i Kristiansand.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.02.2018 - 07:26
  årsmøte_aust_agder_senterparti311.jpeg

  Historisk årsmøte i Aust-Agder Senterparti

  Aust-Agder Senterparti avholdt fylkesårsmøte lørdag 10. februar i Grimstad. Fra 2019 blir partiet en del av Agder Senterparti så dette var det siste årsmøtet i Aust-Agder Senterpartis historie, og således historisk.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 13.02.2018 - 07:20
  politi illustrasjon1116.jpg

  Stjal bil i Flekkefjord - ble pågrepet i Arendal

  En biltyv som hadde stjålet bilen i Flekkefjord ble mandag pågrepet i Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 12.02.2018 - 08:46

  Buss mot bil i Gjerstad

  En buss og en bil kolliderte ved Gjerstad stasjon i morgentimene mandag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 10.02.2018 - 08:20
  jan roger olsen 211.jpg

  Exit Olsen

  Sykehusdirektør ved Sørlandets Sykehus HF, Jan Roger Olsen, fikk fredag sparken med umiddelbar virkning.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.02.2018 - 16:44
  kjetil11.jpg

  Fortelleraften, en braksuksess

  -8. februar ønsker vi velkommen til en magisk aften med knakende gode fargerike fortellinger med saftige detaljer fra fjern og nær. Slik lød invitasjonen fra Audun Tharaldsen, initiativtaker til gårsdagens arrangement, sammen med eier og daglig leder av Cafe Victor, Mia Christina Nilsen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.02.2018 - 13:58
  snøkaos_11_trailer_longum_foto_nils p_vigerstøl11.jpeg

  Store problemer på glatta

  Snøværet over landsdelen har forårsaket flere større og mindre trafikkulykker fredag.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.02.2018 - 10:03
  kuben 01_foto_ gerd corrigan_kuben11.jpeg

  Spennende nattevandring på KUBEN

  Aust-Agder museum og arkiv gjentar suksessen fra i fjor og innviterer igjen barn sammen med voksne til spennende kveldsbesøk på KUBEN etter stengetid.

  » Les hele saken

  Minneord

  Publisert 20.12.2017 - 09:17

  Til minne om fru Kitty Ottersland

  Av Olaf Nordbø Bakke, Kokkeplassen, Hisøy.

  Tidl. avdelingsoverlege, ASA

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 09.02.2018 - 09:45
  snøkaos 2016 04 25 foto npv313.jpg

  Snø, slaps og glatte veier

  Vanskelige kjøreforhold preger distriktet i morgentimene fredag. Ved Grimstadporten har et vogntog laget traffikale problemer som følge av glatt vei.

  » Les hele saken

  Leserbildet

  Publisert 16.04.2017 - 12:56
  snøvær_birtedalen_2017_04_15b_foto_npv21.jpg

  Snø og gråvær i fjellet

  Dette bilder er fra Øvre Birtedalen påskeaften, der det ser ut til at påskesolen har tatt farvel for denne gang.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.02.2018 - 16:16
  moon taxi_pressebilde_skral_festival11.jpg

  Moon Taxi og I am K til Skral

  Skral Festival offentliggjør i dag to knallfete navn til årets plakat, amerikanske Moon Taxi og kristiansandsbandet I am K.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 08.02.2018 - 08:09
  cruiseskip_artania_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Sterk økning i cruisetrafikken til Arendal

  Arendal Havns satsing på cruiseskip begynner å bære frukter. Foreløpig er det meldt inn elleve anløp til byen for 2018 og det samme antallet for 2019. Til sammenligning var antallet for 2017 fire.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.02.2018 - 12:06
  ku_hisøy_foto_eyvind_øyraas12.jpg

  Fire fikk kommunale landbruksmidler

  I en melding til Arendal formannskap går det frem at fire landbruksprosjekter har delt 500 000 kroner i støtte fra kommunale landbruksmidler. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.02.2018 - 08:00
  solnedgang_hove11.jpg

  Nå blir det varmere - men ikke mye

  De siste dagers sprengkulde, med nattetemperaturer ned mot 15 minusgrader langs kysten, vil utover i uken slippe taket. Allerede onsdag kan vi få føling med plussgrader igjen midt på dagen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.02.2018 - 07:56
  vårtegn_sneklokke_foto_eyvind_øyraas11.jpg

  Vårtegn

  Dagene blir lengre og lysere og rundt forbi kan man se kjente og kjære vårtegn dukke opp av bakken, slik som disse sneklokkene.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 06.02.2018 - 07:30

  Rådmannens forslag til prioritering av tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

  Arendal formannskap skal i møte torsdag 8. februar ta stilling til rådmannens prioritering av sølnadene om tilskudd i forbindelse med tildeling av midler fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 05.02.2018 - 14:38
  ibsens barn_pressefoto11.jpg

  Ibsens barn i Grimstad kulturhus

  Grimstad bys museer inviterer i samarbeid med Arendal Dramatiske Selskab og Teaterets Venner Grimstad til forestillingen Ibsens barn i Grimstad kulturhus  onsdag 7. februar.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.02.2018 - 15:51
  isfiske511.jpg

  Vinnerne

  Dagens vinnere i norgescupen er avgjort.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 04.02.2018 - 09:00

  Hus brant ned i Tvedestrand

  En drøy time over midnatt, natt til søndag fikk politiet melding om en boligbrann i Vallesveien i Tvedestrand.

  Mer om dette og andre saker fra politiets logg her.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.02.2018 - 20:34
  abbor på isen22.jpg

  Norgescup i isfiske på Molandsvann

  Femte runde i norgescupen innen isfiske gjennomføres på Molandsvannet i morgen, søndag 4. februar. Arendal Jeger- og Fiskerforening er arrangør.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 03.02.2018 - 09:10
  plankart vindholmen11.jpg

  Vil vedta reguleringsplanen for Vindholmen

  Rådmannen i Arendal vil at bystyret i møte torsdag 15. februar vedtar områdereguleringsplanen for Vindholmen.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.02.2018 - 12:15
  prebs og dennis11.jpeg

  Prebz og Dennis: The Show!

  Prebz Og Dennis legger ned YouTube-kanalen sin 4. mars. Dette skjer på bakgrunn av at gutta ønsker å gjøre nye ting og å avslutte P&D eventyret på topp. Det er godt stemning innad i leieren, mandag 5. februar besøker de Arendal kulturhus på sin avslutningsturne.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.02.2018 - 19:32
  ingebjørg a godskesen18.jpg

  Diskriminering av eldre

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.02.2018 - 10:21
  hilde høynes13.jpeg

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,4 prosent

  Selv om Aust-Agder har landes høyeste ledighet i januar, er det fortsatt bedring iarbeidsmarkedet, skriver NAV i sin månedlige oversikt. 

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.02.2018 - 07:01
  dunsæd og olsen13.jpg

  Dunsæd trekker seg som styreleder

  Camilla Dunsæd trekker seg som styreleder for Sørlandet Sykehus HF. Dermed får helseforetaket både ny direktør og styreleder i løpet av året.

  » Les hele saken

  Nyheter

  Publisert 02.02.2018 - 06:10

  Ingen dødsulykker på agderveiene i januar

  Det var ingen dødsfall som følge av trafikkulykke i Agder-fylkene januar. I området som omfattes av Statens vegvesen Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder) omkom én person etter en møteulykke på firefeltsvei.

  » Les hele saken