Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 166%
   
 • 23%
   
 • 329%
   
 • Antall stemmer: 305

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av Eyvind Øyraas 17.08.2017 kl. 10:18

  Tre konsepter til besvær

  Kronikk av Marie Rørvik.

  Vi mennesker er eksperter på å uttrykke oss gjennom symboler, noe som ord er. Ord representerer konsepter/fenomener vi lærer å kjenne og samtidig har noe ulik forståelse av. Hva når disse ordene med deres innhold blir brukt til å skape skille mellom mennesker heller enn kontakt? Nå er valgkampen nå er i full gang. Det tre begreper jeg ofte hører, men hva ligger egentlig i dem? Det er IDENTITET, VERDIER og KULTUR. Her vil jeg prøve å belyse dem ut fra mitt ståsted.
   
  Identitet Knut Arild Hareide har sagt og skrevet at han først er kristen og så norsk. Han kunne og ha identifisert seg som mann, som politiker, som pen og som pappa m.m. Det som er uheldig med slik identifisering, er at det gjør oss mindre enn det vi er. Hva om han hadde sagt at han først og fremst identifiserer seg med det å være menneske? Da hadde han inkludert alle underidentitetene. Da hadde han tatt bort alt det som skiller han fra andre med sine delidentiteter. Faren med å snevre identiteten vår inn etter et interessefelt eller kulturell og sosial tilhørighet, er at vi skaper murer mellom hverandre.
   
  Vi trenger tilhørighet og har derfor tendenser til å alliere oss med de som setter den samme merkelappen på seg som vi setter på oss sjøl. Vi trenger og meining. Tilhørighet og meining er sterke drivkrefter mot for eksempel sektdannelse dersom vi ikke finner trygg nok forankring i oss sjøl. Det skjer gjennom et aksepterende og støttende fellesskap som ser våre potensialer som skapende og empatiske individer. Kun slik skapes integrerte og autonome individer med evne til å se andre som likeverdige.
   
  I dag er det vanlig å snakke om identitetspolitikk. Visse grupper, og særlig de vi plasserer som tilhørende mindre privilegerte grupper enn vår egen, skal ha særbehandling. Dermed kan vi risikere å tolerere det utålelige, og vi kan risikere å vise fordommer gjennom å ha lavere forventninger til de vi ser på som mindre privilegerte enn til oss; de vellykka og velutdanna. Da mister vi lett helheten på samme måten som når vi plasserer fokuset på en delidentitet. Når det er sagt, har kvinnekamp og kampen for at homofile skal ha rett til å leve sine liv på egne premisser, ført til viktige humane endringer i noen samfunn. Kan vi kjempe for slike rettighetskamper uten å knytte det til identitet? Jeg kan i alle fall se at homofile har de samme grunnleggende behovene som jeg har, men på ett livsområde er det naturlig for dem å velge andre strategier enn majoritetsbefolkningen.
   
  Dette med identitet kan bli særlig vanskelig når vi tar imot folkegrupper som har en helt annen delidentitet enn det majoriteten av befolkningen har hatt fra før. Vi hører gjerne at mennesker fra andre kulturer legger en stor innsats i å beholde sin identitet. Ja, vi har behov for å vite hvem vi er, men er det viktig om jeg er inder eller indianer når det jeg trenger er kontakt til mine naboer? Er det ikke viktigst at vi respekterer hverandres behov som autonome, empatiske, skapende og bidragsytende mennesker? Likevel er det ikke så enkelt. Noen av de som kommer hit har sterkere gruppeidentitet/kollektivistisk tenkning enn vi i vesten vanligvis har. En kollektivistisk kultur legger mer vekt på fellesskapet sine behov heller enn individets. Ære og skam er vanlig strategi for å bevare identitet og kultur. Når vi ikke kommuniserer det uheldige i dette tydelig i det offentlige rommet, finner vi ikke plattform for veien videre. Det blir lett konflikt uten at vi ser hva konflikten har sin rot i; kulturer med ulike strategier for å bevare sin identitet og sine handlingsformer for å overleve.
   
  Harmoni er og et av våre grunnleggende behov. Hvordan kan vi skape harmoni når store folkegrupper identifiserer seg med identitet basert på overlevelsesstrategier heller enn på vår felles menneskelige behov. Det første vil jeg kalle for statisk tenkning, mens det siste vil legge grunnlag for åpen og dynamisk mulighet for gjensidighet og aksept.
   
  I disse dager ser vi hvordan dette utspiller seg i Trumps hjelpeløse forsøk på avklaring og Arendalsukas handlingsvalg etter det som skjedde ved SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) sin stand tirsdag og onsdag.
   
  Verdier Så til det ulne begrepet verdier. Vi har en tendens til å knytte verdiene våre tett opp mot delidentitetene våre og de trossystemene som hører til dem, enten de har rot i virkelig liv eller ikke. Når en svakt fundert identitet blir trua, er det som om livet vårt blir trua. Derfor skaper for eksempel muhammedtegninger så mye aggresjon. Egenverdet er så tett knytta til verdien de ser i Muhammed. Knut Arild framhever identiteten som kristen, trolig fordi han gjerne vil leve etter de verdiene han finner i den religionen. Hvilke verdier er det? Jeg antar at han mener nestekjærlighet, trygghet, det å bidra til fellesskapet m.m. Det er mine verdier og, sjøl om jeg ikke er religiøs. Knut Arild og andre religiøst praktiserende ser trolig i tillegg en stor verdi i å ha kontakt med ei gudskraft utenfor seg sjøl og en rollemodell, slik Jesus og Muhammed er for mange. Jeg ser verdien av å se selve livet og har det åndelige i all eksistens som mine rollemodeller.
   
  For meg er det å bli sett, verdsatt, tilhørighet, bestemme over oss sjøl, skjønnhet, kreativitet m.m. eksistensielle og grunnleggende behov alle mennesker har felles uavhengig av rase, religion, alder, kjønn og plass i samfunnet. I hvor stor grad behovene er møtt, varierer fra menneske til menneske, fra kultur til kultur. Om vi kunne se det og identifisere oss med og kommunisere vår felles menneskelighet mer tydelig, tror jeg politikken kunne finne mer konstruktive retninger.
   
  Kultur Kultur er valgt handling. Kultur er handling og tradisjoner som grupper av mennesker har skapt for å få de eksistensielle behovene møtt. Kultur er en samling strategier. Når vi er uenige om hvilken kultur som er bra, er det fordi vi ser på noen handlingsmønstre som feil og andre som rette. Religionene er fulle av rett-feil-bedømninger. Tanken om at noe er rett og noe feil er årsaken til volden i verden, hevder Marshall B Rosenberg. Rumi sa: ”Det er et sted bak rett og feil. Jeg vil møte deg der.” Mange tradisjoner har mista av syne behovene de søkte å dekke og henger igjen med påstander om hva som er rett og hva som er feil. Det er på dette nivået konflikter oppstår, ikke på behovsnivået, for der kan vi kjenne oss igjen i hverandre. Strategier kan endres, men det kan være vanskelig dersom vi låser oss i identitet og kultur.
   
  Vi lever i en tid da noen tillegger alle kulturer like stor verdi (postmodernismen). Da kan det utålelige bli tolerert i toleransens navn uten at vi ser etter om kulturen krenker enkeltindividers behov for frihet. Omskjæring og tvangsgifte møter ikke barns behov for autonomi, integritet og fysisk trygghet. Retten til å være ulik må ikke gå ut over friheten og behovene til et annet menneske. Under Arendalsuka 16. september 2017 måtte ytringsfriheten vike overfor toleransen for mennesker som identifiserer seg med en ytterst voldelig ideologi. Jeg vil ikke prøve å dokumentere denne påstanden min her, men oppfordre alle til å lese Koranen. Og de som har energi til det, kan sette seg inn i gamle jødiske og kristne skrifter, som var mye av inspirasjonen til islamsk utvikling. Dette er kulturer som baserte seg på lover og regler ut fra rett-feil-tenkning uten kontakt til og forståelse av levende livs
   
  premisser, og heller skapte seg et gudsbilde basert på projeksjon av ubevisst behov for trygghet og selvverd. Frykt, trusler, vold og straff er plattformen for slike kulturer.
   
  Kulturer har i årtusener blitt basert på menneskers forståelse av Gud. Fra naturreligionene til de monoteistiske religionene har gudsbildet vært noe utenfor oss. Med Jesus skjedde en endring i bevissthetsutviklingen: Han sa at gudsriket er inni oss. Kanskje var han overgangen for menneskeheten til å se Gud som en autoritet utenfor oss til å finne det guddommelige inni oss. Hvilken identitet vil vi ha om vi ser at vi er bærere av skaperkraft og empati? Hvilken kultur og ritualer vil vi skape om vi arbeidet for å støtte hverandre i å møte alles behov i stedet for å bruke mye tid på å tilfredsstille behovene til en guddom utenfor oss? Forfatter Anne Geitanger snakker om guder som nærer seg på menneskers energi uten å gi noe tilbake. Ofte kan det gudebildet være en indre representasjon på lengselen etter å bli elska. Kjærlighet kan være vanskelig å erfare i kulturer der vi ikke lærer å se og støtte hverandre, og dermed skaper vi oss illusjoner som kan kompensere for savnet. Med dette avviser jeg ikke åndelige dimensjoner i eksistensen.
   
  Dersom en kultur med sine normer og regler ikke imøtekommer individenes personlige, sosiale og åndelige behov, skapes det interne og ytre konflikter. Menneskeheten utvikler seg gjennom at kulturene endres i takt med vår bevissthetsutvikling. Nå kan sammenblanding av kulturer føre til ny bevissthet om hvem vi er. Ken Wilber hevder at menneskeheten som sådan går gjennom de samme bevissthetsfasene som vi som enkeltindivid gjør fra fødsel til alderdom. En kollektivistisk kultur har mer fokus på fellesskapets strategier for beskyttelse enn på enkeltindividenes behov og utvikling. Vi i den såkalt vesten har skapt samfunn der noen av individets behov i stor grad blir ivaretatt av fellesskapet, og dermed kan vi bruke mer energi på egenutfoldelse. Ulempene med det ser vi at vi har større grad av ensomhet enn i de kollektivistiske kulturene. Dette er likevel et trinn mot det Wilber kaller integral bevissthet. Da tar vi med oss det som fungerer godt fra alle tidligere kulturer og stadier. Vi får da – ideelt sett – en kultur som gir næring til individuelle potensialer samtidig som vi tenker fellesskap.
   
  Livet – en prosess Livet er en dynamisk prosess. Låste identiteter, verdier uten bevisst innhold og rigide kulturer er stadig gjenstand for konflikt. Mitt ønske for valgkampen er at vi kommer et hakk dypere i bevissthet om disse tre begrepene og dermed kunne møtes i vår felles menneskelighet.
   
  Fortsatt god Arendalsuke og godt valg!

  Mening - debatt

  Publisert 04.12.2018 - 17:21
  lars vidar moen140.jpg

  Fylkesrådmannens mektige lederteam

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.11.2018 - 10:31
  ingrid skårmo_edited-1116.jpg

  Takk til ansatte på Elim

  Leserinnlegg fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 05.05.2018 - 17:27
  nils p. revidert1115.jpg

  Hvor er det blitt av fisken i sjøen?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.10.2018 - 09:57
  anders kylland2713.jpg

  Bredbånd til alle i Arendal Kommune

  Interpellasjon til ordføreren i Arendal bystyre torsdag 1. november 2018 fra Anders Kylland, gruppeleder Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.10.2018 - 12:16
  gjermund o. bjørndahl11.jpg

  Hove – et sted for alle!

  Innlegg fra Gjermund Orrego Bjørndahl, på vegne av Arendal SV’s bystyregruppe.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.10.2018 - 12:15
  ingrid skårmo_edited-1115.jpg

  Informasjon om fri tannlegebehandling for eldre

  Interpellasjon til ordfører i bystyret 1. november 2018 fra Ingrid Skårmo, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 15.10.2018 - 07:42
  ingebjørg amanda godskesen14.jpg

  Vi vil vite hva kommunene bruker pengene til

  Leserinnlegg fra tidligere stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen, politisk nestleder Pensjonistpartiet. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.10.2018 - 09:29

  Sex og Politikk skuffet over manglende satsing på seksuell helse i statsbudsjettet

  Pressemelding fra organisasjonen Sex og Politikk, ved daglig leder Tor-Hugne Olsen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 03.10.2018 - 10:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium7.jpg

  Overtramp fra SV: Er private velferds-entreprenører banditter ?

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.09.2018 - 08:13
  anders kylland 0517.jpg

  Sentralkjøkkenets tid er forbi

  Innlegg av Anders Kylland, gruppeleder,Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.09.2018 - 15:00
  fånefjelltunnelen_foto_statens_vegvesen11.jpg

  Stengningen av riksvei 9, Fånefjell

  Kronikk av Stig Berg-Thomassen, prosjektleder tunnelrehabilitering, Region sør.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.08.2018 - 09:16
  ingrid skårmo_edited-1114.jpg

  Interpellasjon vedrørende pirattaxier

  Interpellasjon til Arendals ordfører i bystyremøte 6. september fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem, Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 16.02.2018 - 19:45
  nils p. revidert1114.jpg

  Når Stortinget mister kontrollen - hva da med alle oss andre?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.08.2018 - 08:29
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu13.jpg

  Nei, det var ikke EØS-avtalen som berget Norge fra EUs ståltoll

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 24.04.2018 - 12:31
  regionvegsjef statens vegvesen region sør kjell inge davik foto knut opeide statens vegvesen12.jpeg

  Velkommen til motorsyklistene

  Vær så snill, ikke bli en del av en trist ulykkesstatistikk.

  Kronikk av Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Statens vegvesen, Region sør.  (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.08.2018 - 12:27
  anders kylland 0516.jpg

  Atle Svendal tar grundig feil

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Frp, Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 07.08.2018 - 08:16

  Hvis DAB er så bra, hvorfor ble DAB tvangsinnført?

  Leserinnlegg fra fra Arendal Frp ved bystyremedlemmene Ingrid Skårmo og Edward Terjesen. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.07.2018 - 19:51
  anders kylland 0515.jpg

  Ny festival på Hove er velkommen – men uten kommunale driftstilskudd

  Leserinnlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Frp, Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 09.12.2017 - 10:35
  nils p. revidert1113.jpg

  Jeg trodde dinosaurene var dødd ut

  Helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.07.2018 - 15:36

  Kommunale gebyrer - en skjult eiendomsskatt

  Innlegg fra Kari Kjønaas Kjos, kommunalpolitisk talskvinne i Frp.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.06.2018 - 09:15
  åshild bruun-gundersen12.jpeg

  Alle barn fortjener en god barnehage

  Innlegg fra Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant, Aust-Agder Frp, Utdannings- og forskningskomiteen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 07.06.2018 - 09:28
  åshild bruun-gundersen411.jpeg

  Burka og nikab blir forbudt i Norge

  Leserinnlegg fra Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.06.2018 - 08:16

  Argumentasjon for videre opprettholdelse av drift for avdeling Kleivgrend, Arendal fengsel

  Leserinnlegg fra insattre i avdeling Kleivgrend, Arendal fengsel.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 30.05.2018 - 10:24
  lars vidar moen139.jpg

  Statoil – en æra er slutt

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 11:45
  ingebjørg godskesen 05110.jpg

  Er det virkelig mulig??

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 29.02.2016 - 12:45
  remington rand 214.jpg

  Remington Rand: Den snakkende klasse

  - En diffus gruppe personer med en uhelbrederlig trang til snakkemakt, skriver Remington Rand i denne petiten.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 01.12.2017 - 16:21
  nils p. revidert1111.jpg

  Nasjonal-forsamlings-barneHagen

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2018 - 10:08

  Enkle grep kan forkorte reisetiden med 30 minutter på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger

  Leserinnlegg fra Asbjørn Dahl, medlem av Arendalsbanens Venner.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.05.2018 - 09:53
  kathrine_kleveland3_stort_bildefoto_ nei til eu12.jpg

  Uholdbar myndighetsoverføring til EU

  Pressemelding fra Nei til EU v/ leder Katrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 14.09.2015 - 20:18
  remington rand 213.jpg

  Hvor hører de ensomme til?

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 25.11.2017 - 10:37
  nils p. revidert1110.jpg

  Med gråspurv i juleneket

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.05.2018 - 08:01
  helge andré njåstad13.jpg

  Bedre tider for mikrobryggeriene

  Innlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.05.2018 - 11:13
  helge andré njåstad12.jpg

  Eiendomsskatt er som narkotika for norske kommuner

  Leserinnlegg fra Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson for Frp.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 11.11.2017 - 10:06
  nils p. revidert1109.jpg

  Den lokalpolitiske dagsorden – hva med den?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.04.2018 - 11:55
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium111.jpg

  Desinformasjon, manipulert sannhet i mediene

  Leserinnlegg av Frode Astrup Filseth, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.03.2018 - 08:02
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_15.jpg

  Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.03.2018 - 07:05
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_14.jpg

  – Stortinget har satt til side folket og Grunnloven

  Innsendt artikkel fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 01.04.2015 - 17:59
  remington rand 212.jpg

  Dyrt land på billigsalg

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 03.11.2017 - 09:27
  nils p. revidert1107.jpg

  Det er vanskelig å ikke le - av sykehuslegene i Kristiansand

  Nils P. har sitt å si om sykehusdebatten i helgeblikk.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.03.2018 - 07:59

  Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

  Innlegg fra Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.03.2018 - 09:04
  olav_lidtveit_nei_til_eu11.jpeg

  Medlemane strøymer til Nei til EU

  Leserinnlegg fra Olav Lidtveit, leiar Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.03.2018 - 08:16
  margaret eide hillestad11.jpeg

  Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

  Leserinnlegg fra Margaret Eide Hillestad, Leder i Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 22:02
  ingebjørg godskesen 0518.jpg

  Hvorfor gjør man forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Arendal Kommune?

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.03.2018 - 08:21
  lassens hus på jomfruholmen12.jpg

  - Vi må tørre å stå for reguleringsbestemmelser

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, 1. vara Bystyret Arendal Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.03.2018 - 11:54
  olaf bakke privat foto112.jpg

  Follow the money!

  En strøm av penger – en flom av ord – hva er dette?

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 14:28
  lisbeth rugtvedt, nasjonalforeningen for folkehelsen11.jpg

  Meningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

  Leserinnlegg av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.02.2018 - 08:43
  anniken solfjeld pedersen og ingrid skårmo11.jpg

  Sivilisasjonen slutter ved Neskil Bru

  I en interpellasjon til bystyret 15. februar tok de to interpellantene Ingrid Skårmo, Frp, og Anniken Solfjeld Pedersen,Ap, opp situasjonen for innbyggerne i Arendal øst. De to er ikke fornøyd med ordførerens svar. Her bringer vi både interpellasjonen og svaret.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 10:15

  Hvem? Hva? Hvordan?

  Går vi på akkord med vår identitet?

  Leserinnlegg fra Kristin Lorentsen, Arendal Arbeiderparti, vararepresentant i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 12.02.2018 - 08:59

  Byantikvar - kulturminneforvalter

  Interpellasjon til Arendal bystyre torsdag 15. februar,   v/ordføreren, fra Kristin Lorentsen, Arbeiderpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.02.2018 - 19:32
  ingebjørg a godskesen18.jpg

  Diskriminering av eldre

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.02.2018 - 11:02
  olaf bakke 2 foto npv13.jpg

  Fyll, hor… makt

  – taushet, benektelse, unnvikelse, «husker ikke» eller løgn?

  Kronikk av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 02.02.2018 - 09:49
  ingebjørg amanda godskesen13.jpg

  God eldreomsorg, fordi våre eldre fortjener det

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.02.2018 - 15:39
  frode-a.-filseth-10.-kandidat.jpg_medium6.jpg

  Mobbing av Listhaug en skivebom

  Leserinnlegg fra Frode Astrup Filseth, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 31.01.2018 - 08:49

  Aps dobbeltkommunikasjon rundt innvandring

  Innlegg av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.01.2018 - 22:22
  olav lidtveit280)12.jpg

  Vi vil styre krafta vår sjølv!

  Innlegg frå Olav Lidtveit, leiar i Aust-Agder Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 18.01.2018 - 06:40

  Frp er bilistenes parti

  Innlegg fra Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsperson i Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:20

  Folkets mening - stor misnøye med utvidet parkeringsbetaling

  I ablikk.nos meningsmåling vedrørende utvidelse av parkeringstiden med gebyr i Arendal sentrum, er konklusjonen klar. Dette liker ikke arendalittene.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:12
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_13.jpg

  Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.01.2018 - 09:44
  kathrine kleveland_nei_til_eu12.jpeg

  Et ja til EU er et ja til euro

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.01.2018 - 09:05
  lars vidar moen138.jpg

  Blødekjærtunnelen

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.12.2017 - 12:45
  ingebjørg godskesen 0517.jpg

  Sjokkert over NAV-lederes datasnoking

  Leserinnlegg av Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 13.12.2017 - 05:07
  roar gundersen foto eø14.jpg

  Våpen og vold på skoler i Arendal

  Interpellasjon til Arendal bystyre 14. desember, ved ordføreren, fra Roar Gundersen, H.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 12:15

  Beredskap ved ekstremt regnvær

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Milly O. Grundesen, Sp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 11:50
  asbjørn karl olsen17.jpg

  Privat renseanlegg Sjøverstø pensjonat

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Asbjørn Olsen, Ap

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.11.2017 - 12:23
  kathrine kleveland_nei_til_eu11.jpeg

  Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunon ACER

  Leserinnlegg fra leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

  » Les hele saken