Meiningsmåling

Vinterferien avvikles i uke 8, 19. til 24. februar. Hvilke planer har du for ferien?


 • 10%
   
 • 240%
   
 • 340%
   
 • 420%
   
 • 50%
   
 • Antall stemmer: 5

Dagens Harald

Ingressbilde

I disse dager ønsker Posten å redusere postutdeling til én gang per uke. Kanskje på tide å fornye det gamle slagordet "Posten skal fram" til "Posten skal ikke fram".

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av Eyvind Øyraas 17.08.2017 kl. 10:18

  Tre konsepter til besvær

  Kronikk av Marie Rørvik.

  Vi mennesker er eksperter på å uttrykke oss gjennom symboler, noe som ord er. Ord representerer konsepter/fenomener vi lærer å kjenne og samtidig har noe ulik forståelse av. Hva når disse ordene med deres innhold blir brukt til å skape skille mellom mennesker heller enn kontakt? Nå er valgkampen nå er i full gang. Det tre begreper jeg ofte hører, men hva ligger egentlig i dem? Det er IDENTITET, VERDIER og KULTUR. Her vil jeg prøve å belyse dem ut fra mitt ståsted.
   
  Identitet Knut Arild Hareide har sagt og skrevet at han først er kristen og så norsk. Han kunne og ha identifisert seg som mann, som politiker, som pen og som pappa m.m. Det som er uheldig med slik identifisering, er at det gjør oss mindre enn det vi er. Hva om han hadde sagt at han først og fremst identifiserer seg med det å være menneske? Da hadde han inkludert alle underidentitetene. Da hadde han tatt bort alt det som skiller han fra andre med sine delidentiteter. Faren med å snevre identiteten vår inn etter et interessefelt eller kulturell og sosial tilhørighet, er at vi skaper murer mellom hverandre.
   
  Vi trenger tilhørighet og har derfor tendenser til å alliere oss med de som setter den samme merkelappen på seg som vi setter på oss sjøl. Vi trenger og meining. Tilhørighet og meining er sterke drivkrefter mot for eksempel sektdannelse dersom vi ikke finner trygg nok forankring i oss sjøl. Det skjer gjennom et aksepterende og støttende fellesskap som ser våre potensialer som skapende og empatiske individer. Kun slik skapes integrerte og autonome individer med evne til å se andre som likeverdige.
   
  I dag er det vanlig å snakke om identitetspolitikk. Visse grupper, og særlig de vi plasserer som tilhørende mindre privilegerte grupper enn vår egen, skal ha særbehandling. Dermed kan vi risikere å tolerere det utålelige, og vi kan risikere å vise fordommer gjennom å ha lavere forventninger til de vi ser på som mindre privilegerte enn til oss; de vellykka og velutdanna. Da mister vi lett helheten på samme måten som når vi plasserer fokuset på en delidentitet. Når det er sagt, har kvinnekamp og kampen for at homofile skal ha rett til å leve sine liv på egne premisser, ført til viktige humane endringer i noen samfunn. Kan vi kjempe for slike rettighetskamper uten å knytte det til identitet? Jeg kan i alle fall se at homofile har de samme grunnleggende behovene som jeg har, men på ett livsområde er det naturlig for dem å velge andre strategier enn majoritetsbefolkningen.
   
  Dette med identitet kan bli særlig vanskelig når vi tar imot folkegrupper som har en helt annen delidentitet enn det majoriteten av befolkningen har hatt fra før. Vi hører gjerne at mennesker fra andre kulturer legger en stor innsats i å beholde sin identitet. Ja, vi har behov for å vite hvem vi er, men er det viktig om jeg er inder eller indianer når det jeg trenger er kontakt til mine naboer? Er det ikke viktigst at vi respekterer hverandres behov som autonome, empatiske, skapende og bidragsytende mennesker? Likevel er det ikke så enkelt. Noen av de som kommer hit har sterkere gruppeidentitet/kollektivistisk tenkning enn vi i vesten vanligvis har. En kollektivistisk kultur legger mer vekt på fellesskapet sine behov heller enn individets. Ære og skam er vanlig strategi for å bevare identitet og kultur. Når vi ikke kommuniserer det uheldige i dette tydelig i det offentlige rommet, finner vi ikke plattform for veien videre. Det blir lett konflikt uten at vi ser hva konflikten har sin rot i; kulturer med ulike strategier for å bevare sin identitet og sine handlingsformer for å overleve.
   
  Harmoni er og et av våre grunnleggende behov. Hvordan kan vi skape harmoni når store folkegrupper identifiserer seg med identitet basert på overlevelsesstrategier heller enn på vår felles menneskelige behov. Det første vil jeg kalle for statisk tenkning, mens det siste vil legge grunnlag for åpen og dynamisk mulighet for gjensidighet og aksept.
   
  I disse dager ser vi hvordan dette utspiller seg i Trumps hjelpeløse forsøk på avklaring og Arendalsukas handlingsvalg etter det som skjedde ved SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) sin stand tirsdag og onsdag.
   
  Verdier Så til det ulne begrepet verdier. Vi har en tendens til å knytte verdiene våre tett opp mot delidentitetene våre og de trossystemene som hører til dem, enten de har rot i virkelig liv eller ikke. Når en svakt fundert identitet blir trua, er det som om livet vårt blir trua. Derfor skaper for eksempel muhammedtegninger så mye aggresjon. Egenverdet er så tett knytta til verdien de ser i Muhammed. Knut Arild framhever identiteten som kristen, trolig fordi han gjerne vil leve etter de verdiene han finner i den religionen. Hvilke verdier er det? Jeg antar at han mener nestekjærlighet, trygghet, det å bidra til fellesskapet m.m. Det er mine verdier og, sjøl om jeg ikke er religiøs. Knut Arild og andre religiøst praktiserende ser trolig i tillegg en stor verdi i å ha kontakt med ei gudskraft utenfor seg sjøl og en rollemodell, slik Jesus og Muhammed er for mange. Jeg ser verdien av å se selve livet og har det åndelige i all eksistens som mine rollemodeller.
   
  For meg er det å bli sett, verdsatt, tilhørighet, bestemme over oss sjøl, skjønnhet, kreativitet m.m. eksistensielle og grunnleggende behov alle mennesker har felles uavhengig av rase, religion, alder, kjønn og plass i samfunnet. I hvor stor grad behovene er møtt, varierer fra menneske til menneske, fra kultur til kultur. Om vi kunne se det og identifisere oss med og kommunisere vår felles menneskelighet mer tydelig, tror jeg politikken kunne finne mer konstruktive retninger.
   
  Kultur Kultur er valgt handling. Kultur er handling og tradisjoner som grupper av mennesker har skapt for å få de eksistensielle behovene møtt. Kultur er en samling strategier. Når vi er uenige om hvilken kultur som er bra, er det fordi vi ser på noen handlingsmønstre som feil og andre som rette. Religionene er fulle av rett-feil-bedømninger. Tanken om at noe er rett og noe feil er årsaken til volden i verden, hevder Marshall B Rosenberg. Rumi sa: ”Det er et sted bak rett og feil. Jeg vil møte deg der.” Mange tradisjoner har mista av syne behovene de søkte å dekke og henger igjen med påstander om hva som er rett og hva som er feil. Det er på dette nivået konflikter oppstår, ikke på behovsnivået, for der kan vi kjenne oss igjen i hverandre. Strategier kan endres, men det kan være vanskelig dersom vi låser oss i identitet og kultur.
   
  Vi lever i en tid da noen tillegger alle kulturer like stor verdi (postmodernismen). Da kan det utålelige bli tolerert i toleransens navn uten at vi ser etter om kulturen krenker enkeltindividers behov for frihet. Omskjæring og tvangsgifte møter ikke barns behov for autonomi, integritet og fysisk trygghet. Retten til å være ulik må ikke gå ut over friheten og behovene til et annet menneske. Under Arendalsuka 16. september 2017 måtte ytringsfriheten vike overfor toleransen for mennesker som identifiserer seg med en ytterst voldelig ideologi. Jeg vil ikke prøve å dokumentere denne påstanden min her, men oppfordre alle til å lese Koranen. Og de som har energi til det, kan sette seg inn i gamle jødiske og kristne skrifter, som var mye av inspirasjonen til islamsk utvikling. Dette er kulturer som baserte seg på lover og regler ut fra rett-feil-tenkning uten kontakt til og forståelse av levende livs
   
  premisser, og heller skapte seg et gudsbilde basert på projeksjon av ubevisst behov for trygghet og selvverd. Frykt, trusler, vold og straff er plattformen for slike kulturer.
   
  Kulturer har i årtusener blitt basert på menneskers forståelse av Gud. Fra naturreligionene til de monoteistiske religionene har gudsbildet vært noe utenfor oss. Med Jesus skjedde en endring i bevissthetsutviklingen: Han sa at gudsriket er inni oss. Kanskje var han overgangen for menneskeheten til å se Gud som en autoritet utenfor oss til å finne det guddommelige inni oss. Hvilken identitet vil vi ha om vi ser at vi er bærere av skaperkraft og empati? Hvilken kultur og ritualer vil vi skape om vi arbeidet for å støtte hverandre i å møte alles behov i stedet for å bruke mye tid på å tilfredsstille behovene til en guddom utenfor oss? Forfatter Anne Geitanger snakker om guder som nærer seg på menneskers energi uten å gi noe tilbake. Ofte kan det gudebildet være en indre representasjon på lengselen etter å bli elska. Kjærlighet kan være vanskelig å erfare i kulturer der vi ikke lærer å se og støtte hverandre, og dermed skaper vi oss illusjoner som kan kompensere for savnet. Med dette avviser jeg ikke åndelige dimensjoner i eksistensen.
   
  Dersom en kultur med sine normer og regler ikke imøtekommer individenes personlige, sosiale og åndelige behov, skapes det interne og ytre konflikter. Menneskeheten utvikler seg gjennom at kulturene endres i takt med vår bevissthetsutvikling. Nå kan sammenblanding av kulturer føre til ny bevissthet om hvem vi er. Ken Wilber hevder at menneskeheten som sådan går gjennom de samme bevissthetsfasene som vi som enkeltindivid gjør fra fødsel til alderdom. En kollektivistisk kultur har mer fokus på fellesskapets strategier for beskyttelse enn på enkeltindividenes behov og utvikling. Vi i den såkalt vesten har skapt samfunn der noen av individets behov i stor grad blir ivaretatt av fellesskapet, og dermed kan vi bruke mer energi på egenutfoldelse. Ulempene med det ser vi at vi har større grad av ensomhet enn i de kollektivistiske kulturene. Dette er likevel et trinn mot det Wilber kaller integral bevissthet. Da tar vi med oss det som fungerer godt fra alle tidligere kulturer og stadier. Vi får da – ideelt sett – en kultur som gir næring til individuelle potensialer samtidig som vi tenker fellesskap.
   
  Livet – en prosess Livet er en dynamisk prosess. Låste identiteter, verdier uten bevisst innhold og rigide kulturer er stadig gjenstand for konflikt. Mitt ønske for valgkampen er at vi kommer et hakk dypere i bevissthet om disse tre begrepene og dermed kunne møtes i vår felles menneskelighet.
   
  Fortsatt god Arendalsuke og godt valg!

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:20

  Folkets mening - stor misnøye med utvidet parkeringsbetaling

  I ablikk.nos meningsmåling vedrørende utvidelse av parkeringstiden med gebyr i Arendal sentrum, er konklusjonen klar. Dette liker ikke arendalittene.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.01.2018 - 09:12
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_13.jpg

  Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 09.12.2017 - 10:35
  nils p. revidert1113.jpg

  Jeg trodde dinosaurene var dødd ut

  Helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 09.01.2018 - 09:44
  kathrine kleveland_nei_til_eu12.jpeg

  Et ja til EU er et ja til euro

  Innlegg av Kathrine Kleveland, leder i nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.01.2018 - 09:05
  lars vidar moen138.jpg

  Blødekjærtunnelen

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.12.2017 - 12:45
  ingebjørg godskesen 0517.jpg

  Sjokkert over NAV-lederes datasnoking

  Leserinnlegg av Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 13.12.2017 - 05:07
  roar gundersen foto eø14.jpg

  Våpen og vold på skoler i Arendal

  Interpellasjon til Arendal bystyre 14. desember, ved ordføreren, fra Roar Gundersen, H.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 12:15

  Beredskap ved ekstremt regnvær

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Milly O. Grundesen, Sp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.12.2017 - 11:50
  asbjørn karl olsen17.jpg

  Privat renseanlegg Sjøverstø pensjonat

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Asbjørn Olsen, Ap

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.11.2017 - 12:23
  kathrine kleveland_nei_til_eu11.jpeg

  Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunon ACER

  Leserinnlegg fra leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.11.2017 - 06:02
  lars vidar moen137.jpg

  Våre eldre og gamle som trenger sykehjem og omsorgsboliger

  Leserinnlegg av Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.11.2017 - 10:52
  atle simonsen.jpg

  Nei til innleieforbud

  Rødt, SV og Arbeiderpartiet foreslår forskjellige former forbud mot innleie fra bemanningsbyrå, det er en dårlig idé.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 01.12.2017 - 16:21
  nils p. revidert1111.jpg

  Nasjonal-forsamlings-barneHagen

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 11.11.2017 - 09:29
  olaf bakke privat foto111.jpg

  Admiral med blankt skrivebord

  Leserinnlegg fra Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 08.02.2016 - 22:13
  olaf bakke privat foto2.jpg

  Barneekteskap - hva gjør vi?

  Kronikk av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.10.2017 - 14:44
  olaf bakke privat foto110.jpg

  Rett eller galt? – våre norske verdier

  Innlegg av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.10.2017 - 06:17
  kari_kjønaas_kjos_frp11.jpeg

  Starten på slutten for eiendomsskatten

  Innlegg av Kari Kjønaas Kjos, stortingspolitiker, Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.10.2017 - 12:21
  olaf bakke privat foto19.jpg

  Mangelfull reguleringsplan på Hisøy

  Leserinnlegg av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 25.11.2017 - 10:37
  nils p. revidert1110.jpg

  Med gråspurv i juleneket

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.09.2017 - 20:25
  ingebjørg godskesen 1113.jpg

  Kjære alle sammen

  Innlegg av Ingebjørg A. Godskesen, stortingsrepresentant, Aust-Agder

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:30
  åshild bruun-gundersen foto eø11.jpg

  Tilbud ved Vitensenteret

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:20
  åshild b-g15.jpg

  Idrettsarena for motorsport

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 10.09.2017 - 06:16
  erik fløystad15.jpg

  Vern oss mot Erna

  Leserinnlegg fra Erik Fløystad, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.09.2017 - 15:11
  Erik Selle - partileder Partiet De Kristne3.jpg

  Israels venner sitter med nøkkelen i valget 2017

  Leserinnlegg av Erik Selle, 1. kandidat for Partiet De Kristne i Aust-Agder og partileder.

  Det er en velgergruppe som sitter med nøkkelen til dette valget, og det er Israels venner.  Med Israel mener jeg alle som bor der: arabere, jøder, drusere, beduiner, kristne og muslimer. En borgerlig regjering er alltid bedre enn en sosialistisk, også når det gjelder Israel.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 15:17
  ingebjørg godskesen 0516.jpg

  Spesielt å stå på utsiden

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, uavhengig.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 29.02.2016 - 12:45
  remington rand 214.jpg

  Remington Rand: Den snakkende klasse

  - En diffus gruppe personer med en uhelbrederlig trang til snakkemakt, skriver Remington Rand i denne petiten.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 11.11.2017 - 10:06
  nils p. revidert1109.jpg

  Den lokalpolitiske dagsorden – hva med den?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 09:26
  Erik Selle - Listetopp Partiet De Kristne Aust-Agder6.jpg

  KrF og diskrimineringsloven

  Leserinnlegg fra 1. - 2. og 3. kandidatene til Partiet De Kristne Aust-Agder: Erik Selle, Einar Christensen og Lill May Vestly

  I juni stemte KrF for en lov som kan vise seg å være det kraftigste angrepet på tradisjonell kristen tro og kristen kulturarv noen gang siden innføringen av abortloven. Kristen tro handler om det motsatte av den nye lovens utgangspunkt; troen på at det finnes en sannhet, og retten og muligheten for foreldre til å formidle den videre til sine barn.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 05:32

  Alle barn og unge skal få mulighet til en meningsfull fritid

  Leserinnlegg fra Ole-Bjørn Gullbring, Saltrød.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 14.09.2015 - 20:18
  remington rand 213.jpg

  Hvor hører de ensomme til?

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 03.11.2017 - 09:27
  nils p. revidert1107.jpg

  Det er vanskelig å ikke le - av sykehuslegene i Kristiansand

  Nils P. har sitt å si om sykehusdebatten i helgeblikk.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.09.2017 - 08:04
  anniken s. pedersen13.jpg

  Kjære velger!

  Innlegg fra Anniken Solfjeld Pedersen, representant for Arendal Arbeiderparti i Arendal bystyre, Arendal formannskap, Arendal komite for oppvekst.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 30.08.2017 - 20:14
  åshild b-g14.jpg

  Streng innvandringspolitikk

  Leserinnlegg fra Aust-Agder Frps 1. kandidat til Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 28.10.2017 - 08:35
  nils p. revidert1106.jpg

  Førerkort, en tillit fra samfunnet

  Helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 10:45
  kristine hallingstad13.jpg

  Psykisk helse må på pensum

  Leserinnlegg fra Kristine Hallingstad. ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:50
  roar gundersen foto eø12.jpg

  Utfordringer for Arendalsuka

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Roar Gundersen (H).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:15
  bjørn-kristian svendsrud og siv jensen12.jpeg

  Ja til et nasjonalt dyrepoliti

  Leserinnlegg fra Bjørn-Kristian Svendsrud, formann, Fremskrittspartiets Ungdom.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 01.04.2015 - 17:59
  remington rand 212.jpg

  Dyrt land på billigsalg

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 21.10.2017 - 11:39
  nils p. revidert22813.jpg

  Usolgte boliger i hundrevis - et sykdomstegn for kommunen?

  Et helgeblikk fra Nils P

   

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 08:39

  Tjenester til synshemmede

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Atle Svendal (Ap).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 08:04
  cecilie knibe hanssen.12.jpg

  SFO - ingen oppbevaringsplass

  Leserinnlegg fra Cecilie Knibe Hanssen, 2. kandidat til stortingsvalget for Aust-Agder Arbeiderparti. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 28.08.2017 - 15:28
  Frank Rørheim.JPG

  Melder meg ut av Frp

  Jeg melder meg ut av Fremskrittspartiet og fratrer alle verv i partiet med øyeblikkelig virkning.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.08.2017 - 09:09
  last nednei_til_eu_olaf_gjerdrem_foto_privat11.jpeg

  EØS-avtalens klamme hånd over Stortingsvalget

  Innlegg fra Nei til EUs fungerende leder, Olaf Gjedrem.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.08.2017 - 08:40
  lars vidar moen136.jpg

  Høyre og AP må ta grep

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.08.2017 - 14:50
  sivert bjørnstad_frp1.jpeg

  Politikere må lytte til folk

  Hensynet til folkemeningen har alltid stått i sentrum for Frp. Vi må aldri glemme at vi politikere er valgt inn for å representere nettopp folket. Det er dem vi skal representere og lytte til, skriver stortingsrepresentant for Frp, Sivert Bjørnstad, i dette innlegget.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.08.2017 - 15:24
  Einar Christensen, fylkesleder PDK Aust-Agder7.jpg

  Totalitært angrep på familien og privatlivet

  - Norge har hatt en lov om Forbud mot diskriminering fra 01.01.2014.  Denne loven sier i §2 «Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold». 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.08.2017 - 10:18
  marie rørvik21.jpg

  Tre konsepter til besvær

  Kronikk av Marie Rørvik.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 14.08.2017 - 16:08
  Erik Selle - Listetopp Partiet De Kristne Aust-Agder1.jpg

  2017 er et forsvarsvalg

  - Velgerne bør gjøre 2017 til et forsvarsvalg, sier Erik Selle, stortingskandidat for Partiet De Kristne i Aust-Agder. - Partiet De Kristne vil gi generalene melding om at de kan begynne på nytt med 2% målet til NATO, som utgangspunkt. Ved revidert budsjett i 2018 vil Partiet De Kristne prioritere 350 million ekstra til Heimevernet. Det betyr at i 2018 vil HV være tilbake i Agder, Sjø HV vil seile igjen, hele styrkestrukturen skal øves i henhold til plan og HV-016 skal iverksettes gjenopprettet. HV skal tilbake til 45 000 soldater som et minimum.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 03.08.2017 - 09:58

  Bedre integrering med Frp

  Innlegg fra Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.07.2017 - 16:15
  anders kylland 0514.jpg

  Næringspolitikk i Arendal

  Svar til ordfører Robert Nordli fra Anders Kylland, Frp-gruppeleder i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 28.07.2017 - 19:20
  åshild bruun-gundersen11.jpeg

  Frp satser på barn og unge

  Innlegg fra 1. stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen, Frp, Aust-Agder.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.07.2017 - 07:58
  robert cornels nordli19.jpg

  Næringspolitikk i Arendal kommune

  Innlegg fra ordfører Robert Cornels Nordli, Ap.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.06.2017 - 17:54
  anders kylland2712.jpg

  Bomring rundt Arendal bør avklares gjennom en folkeavstemming

  Innlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.06.2017 - 23:04
  kathrinekleveland11.jpg

  Kom igjen EFTA, be britene med på piknik!

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.06.2017 - 19:34
  ingrid skårmo_edited-1113.jpg

  Interpellasjon vedrørende svømmeopplæring

  Interpellasjon til bystyret, v/ordfører den 22. juni 2017 fra Ingrid Skårmo Frp. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.06.2017 - 20:41
  kristine hallingstad11.jpg

  En blir ikke friskere av kutt i sykelønna

  I)nnlegg av Kristine Hallingstad, ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.05.2017 - 15:31
  olaf bakke privat foto18.jpg

  EØS og pasientopplysninger

  Innlegg fra Olaf Bakke, Aust-Agder Nei til EU. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.05.2017 - 18:01
  lars vidar moen133.jpg

  Minebøssa – igjen utsatt for tyveri

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, formann Arendals Sjømandsforening. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2017 - 12:58
  cecilie knibe hanssen.11.jpg

  Allemannsretten bør grunnlovsfestes

  Av stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, Cecilie Knibe Hanssen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2017 - 07:31
  helge andré njåstad11.jpg

  Politisk kaos uten Frp

  Innlegg fra  Helge André Njåstad (Frp), leder for kommunalkomiteen på Stortinget.  

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.05.2017 - 08:20
  limi og wiborg11.jpg

  Uredelig av Jan Davidsen om pensjonistene

  Innlegg fra Erlend Wiborg, arbeids- og sosialpolitisk talsperson Frp og Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.05.2017 - 05:46
  ingrid skårmo_edited-1111.jpg

  Interpellasjon til bystyret 18. mai

  Interpellasjon vedrørende politiattester til Arendal bystyre ved ordføreren 18. mai 2017 fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem Frp. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.05.2017 - 08:32

  Gå for glede og helse!

  Innlegg fra Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.04.2017 - 10:31

  Interpellasjoner til Arendal bystyre

  Interpellasjoner til Arendal bystyre 27. april om Barbuelva (Åshild Bruun-Gundersen,Frp), containere ved Arendal kirkegård (Cathrine H. Hall, Venstre), eiendomsskatt (Anders Kylland, Frp), ny regulering av vei Neskil bru til Arendal Havn (Anders Kylland, Frp) og flåttvaksine (Robert Myhren og Kristoffer Lyngvi Østerhus, Høyre).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.04.2017 - 07:00

  Grønne arbeidsplasser til Åmli

  Innlegg fra Gro Bråten, gruppeleder Ap, Knut Austad, gruppeleder SP, Fredrik Schulze-Krogh, gruppeleder SV og Inger Lise Hillestad Aasen, gruppeleder KrF.

  » Les hele saken