Meiningsmåling

Jula har forlengst inntatt mange butikker, mener du at julehandelen bør starte i oktober.
 • 166%
   
 • 227%
   
 • 36%
   
 • Antall stemmer: 33

Dagens Harald

Ingressbilde

- Det drøyer med nye vei til Arendal regionhavn på Eydehavn. Kommunen tenker vel som så at adkomsten til havna skal være med båt!

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Mening - debatt

Print
Av Eyvind Øyraas 25.04.2017 kl. 10:31

  Interpellasjoner til Arendal bystyre

  Interpellasjoner til Arendal bystyre 27. april om Barbuelva (Åshild Bruun-Gundersen,Frp), containere ved Arendal kirkegård (Cathrine H. Hall, Venstre), eiendomsskatt (Anders Kylland, Frp), ny regulering av vei Neskil bru til Arendal Havn (Anders Kylland, Frp) og flåttvaksine (Robert Myhren og Kristoffer Lyngvi Østerhus, Høyre).

  Interpellasjon om opprusting av Barbuelva, Langsæparken og etablering av kulturhistorisk byløype

  I juni 2014 satte Arendal Bystyre ned et utvalg som skulle se på mulighetene for å utvikle en kulturhistorisk byløype fra Barbubukt til Langsæ og videre rundt byen. Utvalget skulle bistå Friluftsrådet sør med søknad til Gjensidigestiftelsen, lage prosjektbeskrivelse og kostnadsberegne konkrete tiltak i Barbudalen. Videre skulle utvalget lage en samlet prosjektplan for gjennomføring og kostnadsoversikt for tiltak i hele Byløypa. Utvalget ble ledet av Pål Koren Pedersen fra Venstre.

  - Hva skjedde med dette utvalget? Undertegnede kan ikke finne et eneste dokument,
  prosjektbeskrivelse, oversikt over ønskede tiltak eller en plan for gjennomføring av dem.

  26.november 2015 stilte FrP spørsmål i Formannskapet om dette. Svarene var noe uklare, men formannskapet ble enige om at saken skulle følges opp videre gjennom komite for kultur, miljø og næring. Denne komiteen ledes av Pål Koren Pedersen fra Venstre.

  - Hvordan har komiteen fulgt opp dette arbeidet? Undertegnede kan heller ikke her finne et
  eneste dokument som viser at det gjøres noe arbeid med saken.

  13.april 2017 kan Agderposten fortelle om en fortvilet beboer i nabolaget til Barbudalen, som viser frem hvordan området er preget av forsøpling og at området ikke er særlig godt vedlikeholdt.

  Fremskrittspartiet er helt enige i den beskrivelsen, og ønsker at Bystyre skal ta ansvar for dette. Barbuelva bør ryddes opp og det etableres en tursti langs elva for å gjøre den tilgjengelig for folk. I Langsæparken ligger den rørledninger og ved deler av området som grenser mot lyskrysset burde det bygges en mur for å skjerme parken fra veitrafikken. I tillegg bør arbeidet med å bygge en helhetlig kulturhistorisk byløype fra Barbu, oppover Barbudalen, via Langsæparken, mot bomullsfabrikken, ned til Bjønnes og videre ned til sentrum. Det virker ikke som Arbeiderpartiets Ordfører har tatt denne oppgaven alvorlig. Det er nedsatt utvalg som har dødd hen, oppgaven er gitt til kulturkomiteen, men det har ikke kommet et eneste konkret tiltak ut av det på de 2,5årene det har vært arbeidet.

  - Vil Ordføreren ta ansvar for at det etableres en kulturhistorisk byløype i Arendal?
  - Vil Ordøreren ta ansvar for at Barbuelva rustes opp og forskjønner denne innfartsåren til byen, og
  lager et flott turområde for alle dem som bor i denne bydelen?
  - Vil Ordføreren ta ansvar for at det ryddes opp i Langsæparken, sånn at parken fremstår som en
  vakker park igjen? 

  Åshild Bruun-Gundersen
  Fremskrittspartiet


  Interpellasjon.
  Skjemmende kontainere ved Arendal kirkegård.
   
  Ordfører.
  Arendal kirkegård er en av de mest særpregede og kulturhistorisk interessante gravlunder i landet. Den rommer bl.a mange flotte, oppbygde familiegravsteder i naturstein, innhegnet av vakre smi- og støpejernsgjerder. Den er unik i nasjonal sammenheng.
   
  Hovedadkomsten til kirkegården er det derimot ingen grunn til å være stolt av! Innkjørselen er lite imøtekommende for begravelsefølger eller andre besøkende. På en tomt mellom innkjørselen til Torbjørnsbu og Høgedal står det lagret en mengde kontainere. Flere av dem er stablet i høyden, og de er svært godt synlige fra innkjørselen til kirkegården. På spørsmål til administrasjonen ble jeg forklart at området er regulert til næring. Dette gir naturlig nok bedriftseieren rett til å plassere kontainere på tomten. Jeg besøker Ganske ofte kirkegården og synes dette er et
  trist syn. Kan vi som politikere i byen med en av landets vakreste gravlunder være bekjent av å ha en slik innkjørsel?
   
  I Grønnstrukturplanen fra 2005 står det skrevet på s.37; “Hovedadkomsten til Arendal Kirkegård er lite severdig og respektløs med tanke på hva en kjører inn til.”
   
  Spørsmål til ordføreren;
  Kan Arendal kommune ta initiativ til å gjøre innkjøringen til Arendal kirkegård mer presentabel for besøkende til gravlunden og Arendal kapell?
   
  Cathrine H. Hall


  Interpellasjon.
  Eiendomsskatten i Arendal kommune må nå settes ned
   
  1. januar 2000 ble det innført eiendomsskatt i Arendal. I starten var satsen 2‰ av takstgrunnlaget, nå er satsen på høyeste nivå, 7 ‰ av takstgrunnlaget. Takstgrunnlaget ble endret i 2010 slik at potensialet for fremtidig økning ble utvidet. Dette potensialet er nå utnyttet fullt ut, økningen i eiendomsskatten har ikke fulgt konjunkturene i samfunnet generelt. Eiendomsskatten er derfor blitt enn stor belastning for mange familier, pensjonister, næringsdrivende og andre i Arendal. Skatt på eiendom rammer oss ulikt, den er usosial fordi den ikke tar hensyn til hverken inntekt eller økonomiske forutsetninger, den er en ren avgift som rammer personer med presset økonomi forholdsmessig hardere enn
  personer med god økonomi. Eiendomsskatten ble i sin tid innført som et midlertidig grep for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Den politiske ledelse i 1999 med KrF og Arbeiderpartiet godt støttet av samarbeidende sosialistiske partier innførte skatten som et slags tiltak inntil krisen var over som det het den gang.
   
  Det er nå gått 17 år, eiendomsskatten er mer utbredt, høyere og mer belastende enn noen gang. Samtidig er kommuneøkonomien i bedring, en bedring som kan tilskrives flere årsaker. Det ble lagt føringer i april 2014 for å bringe økonomien tilbake på rett spor, det viste seg å
  være ett riktig tiltak. Så har regjeringen fulgt opp ved å bedre vilkårene til norske kommuner. Overføringene er blitt mer målrettede, vi ser allerede effekten av dette i Arendal. Skatteinngangen er blitt positiv for de fleste kommuner, arbeidssituasjonen jevnt over er bedret, selv om det også her er unntak.
   
  Arendal FrP mener det må politisk vilje til for å få ned eiendomsskatten. Siden noe av inntektsgrunnlaget for kommunen er tuftet på eiendomsskatt mener vi det må legges en plan for hvordan skatten skal trappes ned for så på sikt fjernes. Arendal FrP mener det positive resultatet for 2016 må kompenseres innbyggerne i form av lavere eiendomsskatt allerede fra 1/1 2018.
   
  1. Vil ordføreren vurdere en nedtrapping av eiendomsskatten allerede fra 1/1 2018?
   
  2. Vil ordføreren ta et videre initiativ for å få utarbeidet en langsiktig plan for å trappe ned eller fjerne eiendomsskatten?
   
  Arendal FrP, Anders Kylland, gruppeleder.


  Interpellasjon:
  Ny regulering vei fra Neskil bru til Arendal havn
   
  Det er nå klart at ny vei fra området Neskil bru til Arendal havn har funnet sin løsning økonomisk, mens en ny trase lar vente på seg etter at vedtatt trase i reguleringsplanen fra 2005 fra Neskil bru gjennom to tuneller er skrinlagt pga. sterk kostnadsvekst som følge av nye EU-krav til tuneller.
   
  Jeg regner med ordføreren er enig i behovet for denne nye industriveien, slik at Eydehavn sentrum kan bli spart for en stadig tiltakende tungtrafikk og næringsområdet ved havna kan utvikle seg videre med enda flere hardt tiltrengte etableringer. Det vil være ille når endelig finansiering for lengst er på plass, at det skal stå på arbeidet med å regulere ny trase. Dette handler altså både om trafikksikkerhet i Eydehavn sentrum og videre næringsutvikling i havneområdet.
   
  Det er i alle fall tindrende klart at det ville være ille med alvorlige trafikkuhell, for ikke å si en dødsulykke, i Eydehavn sentrum pga. sommel med reguleringsarbeidet.
   
  Ordføreren bes svare på hvordan det står til med framdriften i arbeidet med å regulere ny trase, slik
  at arbeidet med veien kan ta til, da dette haster?
   
  Anders Kylland, FrP


  Interpellasjon:
  Flått i Arendal
   
  Arendal Høyre hadde i sitt budsjett for 2017 et mål om å få etablert et Flåttprosjekt i Arendal kommune. Dette er med bakgrunn i at Arendal har en landets største forekomster av flått. Høyre ønsket dette for å se på mulighet for å få etablert en vaksine ordning som for befolkningen.
   
  I Arendal er det stor kompetanse på flått blant annet er det etablert Flåttsenteret som er et Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, tilbyr informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og
  Skogflåttencefalitt (TBE).
   
  Flåttvaksinen er i dag mulig å kjøpe privat, men dette har en stor kostnad og kan for en barnefamilie komme opp i mange tusen kroner. Vi ønsket samtidig å se på muligheter for at Arendal kunne jobbe for å redusere flåtten i kommunen. Et slik prosjekt kan ha muligheter for
  å få støtte fra regjeringen.
   
  Vil ordfører følge opp Arendal Høyres ønske om å se på muligheter for å få et prosjekt for å bekjempe flåtten og se muligheter for en rimelig vaksine ordning for befolkningen?
   
  Robert Myhren og Kristoffer A. Lyngvi Østerhus , Høyre
   

  Mening - debatt

  Publisert 22.10.2017 - 12:21
  olaf bakke privat foto19.jpg

  Mangelfull reguleringsplan på Hisøy

  Leserinnlegg av Olaf Bakke.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 27.09.2017 - 20:25
  ingebjørg godskesen 1113.jpg

  Kjære alle sammen

  Innlegg av Ingebjørg A. Godskesen, stortingsrepresentant, Aust-Agder

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 21.10.2017 - 11:39
  nils p. revidert22813.jpg

  Usolgte boliger i hundrevis - et sykdomstegn for kommunen?

  Et helgeblikk fra Nils P

   

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:30
  åshild bruun-gundersen foto eø11.jpg

  Tilbud ved Vitensenteret

  Interpellasjon til Arendal bystyre ved ordføreren fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.09.2017 - 20:20
  åshild b-g15.jpg

  Idrettsarena for motorsport

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra Åshild Bruun-Gundersen,Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 10.09.2017 - 06:16
  erik fløystad15.jpg

  Vern oss mot Erna

  Leserinnlegg fra Erik Fløystad, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 08.09.2017 - 15:11
  Erik Selle - partileder Partiet De Kristne3.jpg

  Israels venner sitter med nøkkelen i valget 2017

  Leserinnlegg av Erik Selle, 1. kandidat for Partiet De Kristne i Aust-Agder og partileder.

  Det er en velgergruppe som sitter med nøkkelen til dette valget, og det er Israels venner.  Med Israel mener jeg alle som bor der: arabere, jøder, drusere, beduiner, kristne og muslimer. En borgerlig regjering er alltid bedre enn en sosialistisk, også når det gjelder Israel.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 15:17
  ingebjørg godskesen 0516.jpg

  Spesielt å stå på utsiden

  Leserinnlegg fra Ingebjørg Godskesen, uavhengig.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 09:26
  Erik Selle - Listetopp Partiet De Kristne Aust-Agder6.jpg

  KrF og diskrimineringsloven

  Leserinnlegg fra 1. - 2. og 3. kandidatene til Partiet De Kristne Aust-Agder: Erik Selle, Einar Christensen og Lill May Vestly

  I juni stemte KrF for en lov som kan vise seg å være det kraftigste angrepet på tradisjonell kristen tro og kristen kulturarv noen gang siden innføringen av abortloven. Kristen tro handler om det motsatte av den nye lovens utgangspunkt; troen på at det finnes en sannhet, og retten og muligheten for foreldre til å formidle den videre til sine barn.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.09.2017 - 05:32

  Alle barn og unge skal få mulighet til en meningsfull fritid

  Leserinnlegg fra Ole-Bjørn Gullbring, Saltrød.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 04.09.2017 - 08:04
  anniken s. pedersen13.jpg

  Kjære velger!

  Innlegg fra Anniken Solfjeld Pedersen, representant for Arendal Arbeiderparti i Arendal bystyre, Arendal formannskap, Arendal komite for oppvekst.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 30.08.2017 - 20:14
  åshild b-g14.jpg

  Streng innvandringspolitikk

  Leserinnlegg fra Aust-Agder Frps 1. kandidat til Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 13.10.2017 - 10:31
  nils p. revidert1105.jpg

  Kommunen – lusa på en tjærekost?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 10:45
  kristine hallingstad13.jpg

  Psykisk helse må på pensum

  Leserinnlegg fra Kristine Hallingstad. ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti.

  » Les hele saken

  Kronikk

  Publisert 08.02.2016 - 22:13
  olaf bakke privat foto2.jpg

  Barneekteskap - hva gjør vi?

  Kronikk av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:50
  roar gundersen foto eø12.jpg

  Utfordringer for Arendalsuka

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Roar Gundersen (H).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 09:15
  bjørn-kristian svendsrud og siv jensen12.jpeg

  Ja til et nasjonalt dyrepoliti

  Leserinnlegg fra Bjørn-Kristian Svendsrud, formann, Fremskrittspartiets Ungdom.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 08:39

  Tjenester til synshemmede

  Interpellasjon til Arendal bystyre, ved ordføreren, fra bystyrerepresentant Atle Svendal (Ap).

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 06.10.2017 - 16:33
  nils p. revidert1104.jpg

  Skolen – en fortidslevning?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.08.2017 - 08:04
  cecilie knibe hanssen.12.jpg

  SFO - ingen oppbevaringsplass

  Leserinnlegg fra Cecilie Knibe Hanssen, 2. kandidat til stortingsvalget for Aust-Agder Arbeiderparti. 

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 03.12.2016 - 09:09
  remington rand 215.jpg

  Remington Rand: - Bilfritt sentrum i Arendal?

  Politikerne foreslår bilfri by. Handelsstanden reagerer og mener sentrum ytterligere vil bli tømt for folk. Når skal vi begynne å snakke sammen? Og når skal vi tenke helt nytt?

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 28.08.2017 - 15:28
  Frank Rørheim.JPG

  Melder meg ut av Frp

  Jeg melder meg ut av Fremskrittspartiet og fratrer alle verv i partiet med øyeblikkelig virkning.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.08.2017 - 09:09
  last nednei_til_eu_olaf_gjerdrem_foto_privat11.jpeg

  EØS-avtalens klamme hånd over Stortingsvalget

  Innlegg fra Nei til EUs fungerende leder, Olaf Gjedrem.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.08.2017 - 08:40
  lars vidar moen136.jpg

  Høyre og AP må ta grep

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.08.2017 - 14:50
  sivert bjørnstad_frp1.jpeg

  Politikere må lytte til folk

  Hensynet til folkemeningen har alltid stått i sentrum for Frp. Vi må aldri glemme at vi politikere er valgt inn for å representere nettopp folket. Det er dem vi skal representere og lytte til, skriver stortingsrepresentant for Frp, Sivert Bjørnstad, i dette innlegget.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 22.08.2017 - 15:24
  Einar Christensen, fylkesleder PDK Aust-Agder7.jpg

  Totalitært angrep på familien og privatlivet

  - Norge har hatt en lov om Forbud mot diskriminering fra 01.01.2014.  Denne loven sier i §2 «Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold». 

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 29.02.2016 - 12:45
  remington rand 214.jpg

  Remington Rand: Den snakkende klasse

  - En diffus gruppe personer med en uhelbrederlig trang til snakkemakt, skriver Remington Rand i denne petiten.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 30.09.2017 - 11:05
  nils p. revidert1103.jpg

  Viktigere å skolere lærerne enn elevene?

  Helgeblikk fra Nils P. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.08.2017 - 10:18
  marie rørvik21.jpg

  Tre konsepter til besvær

  Kronikk av Marie Rørvik.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 14.08.2017 - 16:08
  Erik Selle - Listetopp Partiet De Kristne Aust-Agder1.jpg

  2017 er et forsvarsvalg

  - Velgerne bør gjøre 2017 til et forsvarsvalg, sier Erik Selle, stortingskandidat for Partiet De Kristne i Aust-Agder. - Partiet De Kristne vil gi generalene melding om at de kan begynne på nytt med 2% målet til NATO, som utgangspunkt. Ved revidert budsjett i 2018 vil Partiet De Kristne prioritere 350 million ekstra til Heimevernet. Det betyr at i 2018 vil HV være tilbake i Agder, Sjø HV vil seile igjen, hele styrkestrukturen skal øves i henhold til plan og HV-016 skal iverksettes gjenopprettet. HV skal tilbake til 45 000 soldater som et minimum.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 14.09.2015 - 20:18
  remington rand 213.jpg

  Hvor hører de ensomme til?

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 22.09.2017 - 15:39
  nils p. revidert1102.jpg

  Glem kassaapparatene i Sentrum

  Helgeblikk fra Nils P. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 03.08.2017 - 09:58

  Bedre integrering med Frp

  Innlegg fra Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.07.2017 - 16:15
  anders kylland 0514.jpg

  Næringspolitikk i Arendal

  Svar til ordfører Robert Nordli fra Anders Kylland, Frp-gruppeleder i Arendal bystyre.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 02.09.2017 - 12:13
  nils p. revidert228119.jpg

  Det vanskelige valget

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 28.07.2017 - 19:20
  åshild bruun-gundersen11.jpeg

  Frp satser på barn og unge

  Innlegg fra 1. stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen, Frp, Aust-Agder.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.07.2017 - 07:58
  robert cornels nordli19.jpg

  Næringspolitikk i Arendal kommune

  Innlegg fra ordfører Robert Cornels Nordli, Ap.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.06.2017 - 17:54
  anders kylland2712.jpg

  Bomring rundt Arendal bør avklares gjennom en folkeavstemming

  Innlegg fra Anders Kylland, gruppeleder Arendal Frp.

  » Les hele saken

  Petit

  Publisert 01.04.2015 - 17:59
  remington rand 212.jpg

  Dyrt land på billigsalg

  Av Remington Rand.

  » Les hele saken

  Helgeblikk

  Publisert 25.08.2017 - 15:35
  nils p. revidert199.jpg

  Ny kaotisk 4-års periode?

  Et helgeblikk fra Nils P.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.06.2017 - 23:04
  kathrinekleveland11.jpg

  Kom igjen EFTA, be britene med på piknik!

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.06.2017 - 19:34
  ingrid skårmo_edited-1113.jpg

  Interpellasjon vedrørende svømmeopplæring

  Interpellasjon til bystyret, v/ordfører den 22. juni 2017 fra Ingrid Skårmo Frp. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.06.2017 - 20:41
  kristine hallingstad11.jpg

  En blir ikke friskere av kutt i sykelønna

  I)nnlegg av Kristine Hallingstad, ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.05.2017 - 15:31
  olaf bakke privat foto18.jpg

  EØS og pasientopplysninger

  Innlegg fra Olaf Bakke, Aust-Agder Nei til EU. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 26.05.2017 - 18:01
  lars vidar moen133.jpg

  Minebøssa – igjen utsatt for tyveri

  Innlegg fra Lars Vidar Moen, formann Arendals Sjømandsforening. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2017 - 12:58
  cecilie knibe hanssen.11.jpg

  Allemannsretten bør grunnlovsfestes

  Av stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, Cecilie Knibe Hanssen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.05.2017 - 07:31
  helge andré njåstad11.jpg

  Politisk kaos uten Frp

  Innlegg fra  Helge André Njåstad (Frp), leder for kommunalkomiteen på Stortinget.  

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.05.2017 - 08:20
  limi og wiborg11.jpg

  Uredelig av Jan Davidsen om pensjonistene

  Innlegg fra Erlend Wiborg, arbeids- og sosialpolitisk talsperson Frp og Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 16.05.2017 - 05:46
  ingrid skårmo_edited-1111.jpg

  Interpellasjon til bystyret 18. mai

  Interpellasjon vedrørende politiattester til Arendal bystyre ved ordføreren 18. mai 2017 fra Ingrid Skårmo, bystyremedlem Frp. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.05.2017 - 08:32

  Gå for glede og helse!

  Innlegg fra Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.04.2017 - 10:31

  Interpellasjoner til Arendal bystyre

  Interpellasjoner til Arendal bystyre 27. april om Barbuelva (Åshild Bruun-Gundersen,Frp), containere ved Arendal kirkegård (Cathrine H. Hall, Venstre), eiendomsskatt (Anders Kylland, Frp), ny regulering av vei Neskil bru til Arendal Havn (Anders Kylland, Frp) og flåttvaksine (Robert Myhren og Kristoffer Lyngvi Østerhus, Høyre).

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 25.04.2017 - 07:00

  Grønne arbeidsplasser til Åmli

  Innlegg fra Gro Bråten, gruppeleder Ap, Knut Austad, gruppeleder SP, Fredrik Schulze-Krogh, gruppeleder SV og Inger Lise Hillestad Aasen, gruppeleder KrF.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.04.2017 - 16:15
  kathrine_kleveland2_nei_til_eu_12.jpg

  Mer importert mat i EØS

  Innlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.04.2017 - 13:10
  anniken_s_pedersen_og_gjermund_o_bjørndahl11.jpg

  Rettsikkerheten til asylbarna må gjenopprettes!

  Innlegg fra Anniken Solfjeld Pedersen og Gjermund Orrego Bjørndahl, representanter for Arendal Arbeiderparti i Arendal bystyre. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 19.04.2017 - 13:02
  andreas ingebretsen_fpu_ innsendt_privat11.jpg

  Våre eldre fortjener verdens beste eldreomsorg

  Leserinnlegg fra Andreas Ingebretsen, 1. nestformann, Agder FpU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 17.04.2017 - 16:33
  liv heidi arnese4n12.jpg

  Frp svikter demokratiet

  Leserinnlegg fra Liv Heidi Arnesen, uavhengig bystyremedlem Arendal. 

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 10.04.2017 - 06:10

  EØS-avtalen, en trussel mot Norges selvstendighet

  Innsendt for Aust-Agder Nei til EU av Olaf Bakke, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 06.04.2017 - 16:21
  ingebjørg godskesen 0515.jpg

  Spørsmål fra Godskesen til kommunal- og moderniseringsministeren vedrøremde fylkessammenslåingen

  Fra Ingebjørg A. Godskesen, stortingsrepresentant Aust-Agder Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 05.04.2017 - 18:27
  anniken s. pedersen11.jpg

  Individuelt tilpassa opplæring i skolen – en utopi?

  Leserinnlegg fra Anniken Solfjeld Pedersen, representant for Arendal Arbeiderparti i Arendal bystyre, Arendal formannskap og Arendal komite for oppvekst.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 01.04.2017 - 09:15
  lars vidar moen132.jpg

  Nikab i jobbsammenheng

  Leserinnlegg fra Lars Vidar Moen, Arendal.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 31.03.2017 - 20:04
  andreas jacobsen fpu foto fpu3.jpg

  Frp ruster opp Aust-Agder

  Leserinnlegg fra Andreas R. K. Jacobsen, formann Agder FpU.  

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 29.03.2017 - 14:54

  Lovfester tilskudd til norske sjøfolk

  Innlegg fra Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for Frp.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 24.03.2017 - 21:21
  saraogsævre11.jpg

  Det viktige er når bussen kjem fram

  Innlegg av Sara Sægrov Ruud og Jan Kløvstad, fylkestingsmedlemer for Venstre.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 23.03.2017 - 07:21
  KathrineKleveland_2012_orange nei til eu3.jpg

  EU – 60 år i feil retning

  Leserinnlegg fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.03.2017 - 17:36

  Overskudd bør gi mindre eiendomsskatt

  Innlegg fra Helge André Njåstad, leder av kommunalkomiteen på Stortinget.

  » Les hele saken

  Mening - debatt

  Publisert 20.03.2017 - 11:54

  Utslippskrav for drosjer

  Interpellasjon til fylkestinget i Aust-Agder ved fylkerordfører Tellef Inge Mørland, fra Sara Sægrov Ruud og Jan Kløvstad, Venstre.

  » Les hele saken